Verdant Amerikoje rinkiminei kovai, dažnai tenka laikraščiuose matyti karikatūrų, kuriose demokratus vaizduoja asilas, o respublikonus dramblys. Ne visiems, tur būt, yra aiški šių simbolių kilmė, ką jie bendra turi su tomis partijomis.
 
     Paprotys demokratus simbolizuoti asilu, o respublikonus drambliu Amerikoje paplito devlynioliktame šimtmetyje. Prie to daug prisidėjo Thomas Nast, kurs piešė laikraščiams karikatūras. Demokratų asilas pirmą kartą pasaulio šviesą išvydo 1870 metais laikraštyje “Harper’s Weekly”. Nastas piešė asilą, kuris spiria mirusį liūtą. Buvo norėta atvaizduoti neseniai mirusį Edwin M. Stanton. Ant asilo buvo parašyti žodžiai “Copperhead Papers”, o ant negyvo liūto “Hon. E. M. Stanton”. Po paveikslu parašyti žodžiai: “Gyvas asilas spiria negyvą liūtą. Ir koks liūtas! Ir koks asilas ! (A live jackass kicking a dead lion. And such a lion! And such a jackass!)” Po penkerių metų pasirodė ir asilo draugas dramblys, kurį pirmą kartą panaudojo respublikonai kaip savo partijos simbolį. Thomas Nast tame pačiame “Harper’s Weekly” nupiešė dramblį su kitais gyvuliais, kurie vaizdavo įvairias Amerikos valstybes. Tie visi gyvuliai bėgo iš išgąsčio į įvairias puses, nes pasirodė asilas liūto kailyje, kuris rėkė: “Caesarism”. Tai buvo padaryta ta proga, kai Grant’as norėjo būti išrinktas prezidentu trečią kartą. Ant dramblio buvo parašyta “Respublikonų balsavimas”. Dramblys taip pat atrodė išsigandęs ir bėgo į duobę, klastingai pridengtą lentomis su įrašais: “Inflation”, “Repudiation”, “Reform”. Kai kas mano, kad Nast’ui ta mintis atėjo iš tų dienų laikraščių, kur buvo skelbiama žinia, kad iš Niujorko zoologijos sodo pabėgo iš narvų gyvuliai.
 
     Tačiau asilas ir dramblys nebuvo pirmieji gyvuliai, simbolizuojantieji partijas. Jau 1840 m. demokratai vartojo gaidį kaip savo partijos emblemą, o respublikonai erelį. Net buvo plačiai vartojami išsireiškimai: “Balsuok už didelę vištą” arba “Balsuok už dolerio paukštį.” Tokių emblemų reikšmė buvo labai svarbi tada, kai didelė žmonių dalis nemokėjo nei rašyti nei skaityti. Neraštingiems žmonėms asilas ar dramblys, gaidys ar erelis buvo aiškūs ženklai, padedantieji atskirti partijas vieną nuo kitos. Jiems užteko ant balsavimo kortelės pamatyti tam tikrą paukštį ar gyvulį, ir tuoj galėjo susivokti, kur statyti kryželį, norint balsuoti už savo mėgiamą partiją.
 
J- v.