T U R I N Y S
 
 
Atsiųsta paminėti
 
     J. Augustaitytė - Vaičiūnienė. ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Eilėraščiai. 126 psl., kaina $1. Išleido Čikagos Skautininkės. Viršelį ir vinjetes piešė Vl. Vijeikis. Spaudė N. Pr. Seserų spaustuvė, Putnam, Conn.
 
     Klemensas Jūra. TAURIOJI LIETUVAITĖ ONA STAKNIENĖ. Biografiniai bruožai moteriškės, išauklėjusios 13 vaikų. Išleido “Garnys”, Caixa Postal 4189, Sao Paulo, 1952 m., 54 psl. Viršelis Vl. Stančikaitės - Abraitienės.
 
     Cirtautas. SKAUSMO PERGALĖ. Vieno dienoraščio fragmentai. Išleido autoriaus draugai, 1952 m., 186 psl., kaina $1.50. Galima gauti: Immaculata Press, R. F. D. 2, Putnam, Conn.
 
     KNYGŲ LENTYNA. VLIKo leidžiamas Lietuvių Bibliografijos Biuletenis,
nr. 5-6. Redaguoja A. Ružancovas, Danville, 111.
 
LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Yearly subscription one dollar. Single copy 10 cents. Entered as second-class matter at the Post Office at Chicago, 111 Additional office of mailing in Putnam, Conn.
LAIŠKAI LIETUVIAMS leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Illinois. Telefonas: HEmlock 4-1677. Metinės prenumeratos kaina 1 doleris. Atskiras numeris 10 centų.
Vinjetės dail. Vijeikio   N. P. Seserų Spaustuvė, Putnam, Conn.