Ringailė Zotovienė

     Dail. Ringailė Jonynaitė-Zotovienė, baigusi kūno kultūros mokytojos studijas ir studijavusi farmaciją pokario metais Vokietijoje, meno studijas pradėjo 1953 m. Čikagos Meno institute.

     Vėliau studijas tęsė Oakland Community College, Madonna College, Birmingham-Bloomfield Art Association, Mich, ir Lighthouse Gallery, Fla., kur, būdama tos galerijos nare, vertinimo komisijos nutarimu, buvo pakviesta pasilikti nuolatine galerijos dailininke su teise išstayti savo kūrinius galerijos patalpose. 1981-1982 m. studijas gilino su prof. V. K. Jonynu Niujorke.

     R. Zotovienė yra dalyvavusi grupinėse parodose Illinois, Michigan, Ohio ir Floridoj. Individualines parodas turėjo Juno Beach, Fla., Beverly Shores, Ind., Klyvlende, Niujorke, Toronte ir Čikagoje.

     Grupinėse parodose už tapybą ir akvarelę yra laimėjusi keletą premijų.

RINGAILĖ ZOTOVIENĖ

RINGAILĖ ZOTOVIENĖ