“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

     Kiekvienais metais ruošiame “Laiškų lietuviams” šventę, kurios metu įteikiame premijas konkurso laimėtojams, pasigėrime menine programa, pasivaišiname ir pabendraujame. Šiais metais ji bus balandžio 18 d., Atvelykio sekmadienį. 4 val. po pietų mūsų koplyčioje bus mišios, 5 val. vakarienė, o po vakarienės premijų įteikimas ir įdomi dainų bei dailiojo žodžio programa, kurią atliks dainininkė ir aktorė Elena Blandytė, akompanuojant muzikui Manigirdui Motekaičiui.

     Staliukus (po 10 žmonių) prašome užsisakyti iš anksto (bus ir bendras stalas). Bilietus galima įsigyti “Laiškų lietuviams” administracijoje arba pas platintojus. Laukiame visų Čikagos ir apylinkių skaitytojų. Bent kartą per metus būtų malonu su visais susitikti.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” EKSKURSIJA

     Mums labai malonu, kad susidomėjimas ekskursija yra labai didelis, bet kartu ir nemalonu, kad negalime visų norinčiųjų priimti. Lėktuve ir viešbučiuose esame gavę vietų tik 45 asmenims, o norinčių dalyvauti jau yra apie 60. Žinoma, vietas gaus tie, kurie anksčiau užsiregistravo. Darome įvairių žygių gauti daugiau vietų, kad galėtume visus patenkinti, bet nežinia, ar gausime. Liepos mėnesį Ispanijoje visi viešbučiai perpildyti. Kitose šalyse yra geriau.

     Aišku, kai kurie yra labai nepatenkinti, kad taip įvyko, bet tai ne mūsų kaltė. Be abejo mums būtų geriau, kad turėtume daugiau dalyvių, bet ką padarysi, jeigu trūksta vietų viešbučiuose? Kai sausio mėnesį paskelbėme, kad jau teturime tik kelias laisvas vietas, žmonės pradėjo rašyti ir registruotis. Užsiregistravo, kaip minėjome, daugiau, negu galime priimti. Jokių “diskriminacijų” ča nėra — priimame tuos, kurie anksčiau užsiregistravo. Tikėkimės ir melskimės, kad kaip nors atsirastų daugiau vietos. Mums būtų tikrai labai malonu, kad galėtume visus patenkinti.

     Visais ekskursijos klausimais kreipkitės tiesiog į kelionių biurą: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, Illinois 60643. Telefonas 238-9787.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pranas Dom. Girdžius. TOS PAČIOS MOTINOS SŪNŪS. Antras pataisytas ir papildytas leidimas Kristijono Donelaičio mirties sukakčiai. Išleido Pedagoginis Lituanistikos Institutas Čikagoje 1981.

1982 m. Kalendorius. Prisikėlimo parapijos Ekonominės sekcijos leidinys Toronte. Redagavo Stasys Prakapas.

NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 14. Leidžia Lietuvių studentų tautininkų korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga. Redaguoja Aleksas Laikūnas, 935 Beverly Rd., Cleveland Heights, Ohio 44121.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.