Žiūrovė

     Mokslo ir Kūrybos simpoziumo dienomis atidaryta lietuvių dailininkių paroda buvo viena iš tų netikėtai malonių atrakcijų, kurias verta pamatyti ir malonu prisiminti. Parodos tema — "Mitologinės būtybės lietuvių tautosakoje”.

     Jau parodos katalogas, nors mažas ir kuklus, bet išradingai paruoštas, traukė lankytoją "užmest akį” į tas pasakiškas būtybes. Mūsų gabių dailininkių į rėmus pagauti dievai, deivės ir dievukai žavėjo lankytojus savo išvaizda, spalvomis ir nuotaika.

     Tik galerijon įžengus, žiūrovą pasitiko Zitos Sodeikienės linksmi plikabambiai kaukai ir papūstžandžiai sparnuoti aitvarai. Jie lakstė derlingais pasakų laukais, skraidė minkštų debesėlių pilnuose danguose, lyg kviesdami visus kartu džiaugtis, juoktis ir pasakas sekti.

     Didžiulės spalvingos Magdalenos Stankūnienės drobės šaukė paklaidžiot "Mildos dausose” ir "Šunskų girioj”, o Nijolės Banienės stilizuoti gaidžiai, gaideliai ir gaidžiukai priminė senovės lietuvių aukas Žemėpačiai. Janinos Marks aitvarai nesirangė ugniniais žalčiais ir grūdų į aruodus ne spjaudė. Mat jie buvo. .. lininiai ir vilnoniai, todėl labiau meilūs, negu baisūs.

     Šioje parodoje teko sutikt ir simpatingų žalčių, ne Eglės marškiniuose, bet ant apklotų besiraitančių ir po lapus bešliaužiojančių (J. Marks ir D.R. Marder). Didžiaakės molinės E. Marčiulionienės laumės liūliavo pamestini, spalvom liepsnojo D. Kizlauskienės "Elementai”, driežu skubėjo M. Ambrozaitienės "Žemyna”. O D. Stončiūtė lino raižiny "užfiksavo” net "pirmąją astronaut” — nevalyvą pasakų moterėlę, išdrįsusią parodyt mėnuliui pasturgalį ir amžiams prie mėnulio prilipusią.

     Bet A. Sutkuvienės "Vėlių medis” turbūt geriausiai išreiškė visos parodos dvasią — lietuvių prisirišimą prie gamtos, ypač medžių. Praeities miglose nuskendusių amžių eilėj medis ir lietuvis buvo broliai didžiojoj Kūrėjo šeimoj. Mūsų protėviai medžius gerbė ir mylėjo, kaip gyvus, kalbančius, jaučiančius padarus. Nestebėtina, kad pagonio lietuvio gyvenimas artimai rišosi su giria, kad savo brangius mirusiuosius jis regėjo ir girdėjo medžiuose. Apie visa tai žiūrovui bylojo nuostabus dail. Sutkuvienės "Vėlių medis”, gyvastingas, artimas ir kartu paslaptingas kūrinys, į savo šiltas šakas, šaknis, lapus ir vaisius sugėręs mūsų tautos švelnią mitologiją.

     Šioje parodoje, kataloge įrašytais E. Bradūnaitės žodžiais tariant, "praeities šešėliai, perėję menininkų suvokimo prizmę, išryškėjo naujomis spalvomis bei formomis ir pavirto gyvąja kultūros dalimi”.

     Parodoje dalyvavo dailininkės: Ada Sutkuvienė, Donna R. Marder, Magdalena B. Stankūnienė, Zita Sodeikienė, Eleonora Marčiulionienė, Aleksandra V. Eivaitė, Marija Ambrozaidenė, Jadvyga Paukštienė, Vanda Aleknienė, Diana Kizlauskienė, Nijolė Banienė, Danguolė Stončiūtė-Kuolienė ir Janina Marks.

     Buvo išstatyta daugiau kaip 50 darbų: aliejų, akvarelių, akrilikų, lino raižinių, vilnos-lino-vielos konstrukcijų ir t.t.

     Ši paroda buvo pakartota "Galerijoje”, 744 N. Wells St., sausio mėnesį 1982 metais.