•    Tarptautinis olimpiadų komitetas suteikė popiežiui Jonui Pauliui II olimpinį aukso medalį. Tai retas, išskirtinis gestas.

•    Vatikano Rytų Europos politika esanti lietuvio mons. Audrio Bačkio vadovybėje. Taip skelbia įtakingas britų žurnalas “The Economist”. Prel. A. Bačkis yra Vatikano viešųjų reikalų vicesekretorius.

•    Daugelis JAV akademikų pasiuntė protesto pareiškimus Lenkijos vyriausybei, reikšdami pasipiktinimą, kad taip laužomos žmogaus teisės. Tarp protestuojančių profesorių buvo ir Amerikos katalikų universiteto prezidentas dr. E. Pellegrino bei Notre Dame universiteto prezidentas kun. Th. Hes-burgh.

•    Lenkijos vyskupai, įvedus tame krašte karo stovį, savo bendrame ganytojiškame rašte, kurį pasirašė primas arkiv. Glemp, pareiškė, kad Lenkija yra karinės jėgos terorizuojama, žmogaus teisės žiauriai suvaržytos.

•    Zairo respublikoje, centrinėje Afrikoje, iš 28 mil. gyventojų yra 12 mil. katalikų. Per metus katalikų skaičius paaugo 400.000. Dar ruošiasi tapti katalikais apie 300.000 katechumenų. Katalikus aptarnauja apie 800 vietinių kunigų ir daugiau negu 1.700 misininkų. Vienuolių skaičius per kelerius metus iš 147 paaugo iki 519. į kunigus ruošiasi 1.310 klierikų.

•    Illinois valstijos Kolumbo vyčiai katalikų organizacija, spalio mėnesį per dvi dienas surinko 932.685 dol. aukų protiškai atsilikusiems gelbėti. Per 12 metų Kolumbo vyčiai šiam reikalui yra surinkę aukų 61/2 mil. dolerių.

•    Lietuviai pranciškonai, minėdami šv. Pranciškaus 800 m. gimimo jubiliejų, nusprendė išplatinti prof. Antano Maceinos knygą “Saulės giesmė” ir kun. Viktoro Gidžiūno “Šv. Pranciškaus dvasios spinduliavimas” bei surengti specialias minėjimo iškilmes su liturgine ir akademine programa Toronte gegužės 2 d., Rochesteryje gegužės 16 d. ir Brooklyne spalio 13 d.

•    Prancūzijoje UNESCO rūmuose minint jėzuito Teilhard de Chardin gimimo 100 m. sukaktį, akademijoje dalyvavo respublikos prezidentas Mitterand, diplomatai ir Bažnyčios atstovai. Kalbą pasakė UNESCO generalinis sekretorius Amadou M’Bow; iškeldamas Chardino mokslo aktualumą; jis stengėsi suderinti tikėjimą su pažanga ir pažangą su tikėjimu; jo filosofija stiprina pagrįstą pasitikėjimą žmogumi.

•    Visuomenininko premiją, kurią kasmet skiria Pasaulio lietuvių bendrija, laimėjo kun. dr. Pr. Gaida, “Tėviškės žiburių” redaktorius. Mecenatas — kun. J. Prunskis.

•    Vatikano laikraštis “Osservatore Romano” praeitų metų pabaigoje atšventė 120 m. sukaktį.

•    Karolio Wojtylos, dabartihio popiežiaus Jono Pauliaus II, prieš 20 m. parašytą dramą “The Jeweler’s Shope” nusprendė pradžioje gegužės pastatyti Londono West End teatras.

•    Londone nuo 1967 m. veikia Misijų institutas, kuris jau paruošė daugiau negu 300 misininkų, dirbančių įvairiuose pasaulio misijų kraštuose.

•    Japonijoje, Hirošimoje, kur buvo išsprogdinta pirma atominė bomba, pastatytas naujas paminklas, suprojektuotas skulptoriaus Fujieda, kuris išliko gyvas po atominės bombos susprogdinimo tame mieste. Tame marmuro paminkle pritvirtinta bronzinė lenta su popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais: “Prisiminti Hirosimą reiškia neapkęsti atominio karo”.

•    Italijoje, Parmoję, įšventinti 8 nauji kunigai, Šv. Pranciškaus Ksavero misijų vienuolijos nariai, kurie pasišvęs darbui misijose.

•    Hong Konge gyvena 5 mil. žmonių, iš kurių 260.000 yra katalikai. Ten veikia 54 parapijos su 36 bažnyčiomis ir 20 koplyčių. Katalikai turi daugiau negu 300 mokyklų, kurias lanko apie 280 mokinių. Ten taipgi yra 20 katalikų ligoninių, klinikų, senelių prieglaudų, invalidų centrų, socialinės globos namų.

•    Vatikane, atsilankius Latinas fundacijos moks lininkams, audiencijoje popiežius priminė poeto Vergilijaus 2000 metų mirties sukaktį, pažymėdamas, kad jo kūriniuose atsispindi nenumaldomas troškimas taikos, meilė gamtai ir pagarba žmogaus darbui. J. Pr.