religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / KOVAS-MARCH / VOLUME XXXIII, NO. 3

AUKA AR TINGINYSTĖ?

73

 Danutė Bindokienė

ŠTAI AŠ VIEŠPATIES TARNAITĖ

76

 Chiara Lubich

ŠVIETIMAS LIETUVOJE SPAUDOS DRAUDIMO METU

77

 Jonas Miškinis

TEOLOGIJA BE VELNIO?

79

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

NORIU TAU PASISKŲSTI

82

 Kunigas

LAIŠKAS LIETUVIAMS IŠ JERUZALĖS

84

 Nijolė Jankutė

TURTĖJIMAS, APSIRŪPINIMAS IR SIELA

92

 P. Daugintis, S.J.

O, KAD GALĖČIAU PRADĖTI GYVENIMĄ IŠ NAUJO. . .

95

 Vytautas Kasniūnas

GILAUS TIKĖJIMO MOKSLININKAS

98

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮSPŪDŽIAI APIE “VILTIES LEDINĘ VALTĮ”

101

 Alė Rūta

KALBA

103

 Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

104

 Gediminas Vakaris

TRUMPAI IŠ VISUR

107

 J. Pr.

KAUKAI, AITVARAI, ŽALČIAI. ..

108

 Žiūrovė

Šis numeris iliustruotas “Laiškų lietuviams” ekskursijos vaizdais iš Jeruzalės. Viršelio nuotrauka -Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.