Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

14 dol. aukojo A. Lauraitis.

Po 12 dol. aukojo: A. Kuliešienė, B. Kronienė, H. Laucius.

10 dol. aukojo p. Ottienė.

9 dol. aukojo E. Matutienė.

8 dol. aukojo J. Jusys.

Po 7dol. aukojo: G. Kaufmanas ir B. Petrošius.

Po 4 dol. aukojo: I.Rimkūnienė, J. Kavaliūnas, E. Kaminskas, S. Leipus, M. Noreikienė, V. Tauras, M. Manomaitis, A. Stonienė, kun. V. Kriščiūnevičius, R. Balsienė, M. Gaputytė, P. Ragienė, E. Škėmienė, J. Miečius, B. Ginčiauskas, V. Gaidelis.

3 dol. aukojo Z. Junevičienė.

Po 2 dol. aukojo: L. Krajauskas, M. Milušauskas, L. Eimantas, S. Pusvaškis, K. Kašinskas, J. Čėsna, B. Matulevičius, K. Stravinskas, O. Undraitienė, L. Balaišis, B. Lintakienė, A. Mickus.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telef. 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.