•    Nauji šventieji bus paskelbti spalio mėnesį: Chrispi iš Viterbo — italų kapucinų broliukas ir kun. Maksimilijonas Kolbe, nacių nužudytas Ausch-witzo koncentracijos lagery, kai jis pasisiūlė mirti už gausios šeimos tėvą. Taipgi nutarta kanonizuoti prancūzę Margaritą Bourgeoys, su dideliu pasišventimu XVII amžiuje dirbusią Kanados laukinėse srityse, ir prancūzę, Šv. Onos Dievo Apvaizdos vienuolyno steigėją, Jeanne Delanąue.

•    Lietuvių rašytojų draugijos suvažiavime gegužės 22-23 d. Clevelande į tos draugijos garbės narius buvo pakelti: Jonas Žmuidzinas, Povilas Gaučys, Vytautas Alantas, Stasys Santvaras ir kun. Juozas Prunskis.

•    JAV-se nuo 1964 iki 1979 metų nužudymų padaugėjo 201%, apiplėšimų pagausėjo 230%, moterų prievartavimų paaugo 355%.

•    Čikagos arkivyskupija tebėra didžiausia JAV-se. Turi 444 parapijas, 2.374.138 tikinčiuosius, kuriuos aptarnauja arti 2.500 kunigų. Čia darbuojasi daugiau kaip 400 diakonų. Visose JAV-se pagal naujausią statistiką, yra 51.207.000 katalikų.

•    Solidarumo ekspresas, pradėjęs kelią Čikagoje, kur buvo prikrauta gausiai maisto ir kitų gėrybių vargstantiems Lenkijos žmonėms, vėliau sustojo Detroite, Clevelande, Columbus mieste, Vašingtone. Iš viso buvo surinkta šalpos gėrybių už 8 mil. dolerių. Iš Vašingtono traukinys nuriedėjo į Baltimorę, iš kur siunta buvo pakrauta j laivus ir nusiųsta į Lenkiją.

•    Jonas Paulius II tampa labiausiai keliaujančiu popiežiumi. Birželio 11-13 dienomis buvo Argentinoje. Luzanos Marijos šventovėje, kuri argentiniečiams brangi, kaip mums Šiluva, pamaldose dalyvavo milijoninės minios. Pamoksluose popiežius kėlė taikos reikalą.

•    Į Šveicariją popiežius Jonas Paulius II buvo išvykęs birželio 15 d. Ten Genevoje kalbėjo į 147 Tarptautinės darbo organizacijos narius. Taipgi popiežius susitiko su Šveicarijos vyriausybės nariais ir su nariais Vatikano nuolatinės misijos prie Jungtinių Tautų.

•    Notre Dame universiteto JAV-se studentai, trečiadieniais atsisakydami pietų, sutaupė 8.064 dol., kuriuos pasiuntė badaujantiems paremti.

•    Didžiojoje Britanijoje po Jono Pauliaus II atsilankymo buvo sudaryta nauja jungtinė katalikų ir anglikonų komisija gyviau svarstyti abiejų tikybų vienybės klausimą.

•    Česlovas Milosz, Nobelio laureatas, savo pasikalbėjime, išspausdintame “Register” laikrašty birželio 13 d., pasisakė, kad jis katalikas, o apie marksizmą tarė, kad jo ideologinis patrauklumas yra pasibaigęs.

•    Sulaukęs 71 m. amžiaus, Thomas Twomey birželio 12 d. Notre Dame bažnyčioje, Čikagos priemiesty Clarendon Hills, buvo įšventintas kunigu. Jis, dar jaunas būdamas, buvo baigęs paruošiamąją seminariją, metus mokėsi kunigų seminarijoje, bet iš ten pasitraukė. Buvo vedęs. Jo žmona 1976 m. mirė vėžiu, ir jis pasiryžo tapti kunigu.

•    Čekoslovakijoje du pranciškonai kunigai nuteisti kalėti: kun. Ladislaw Kosmas Trojan 15 mėnesių, o kun. Jan Barta 18 mėn. Kun. Barta jau 1952 m. buvo nubaustas 20 m., o 1980 m. vėl nubaustas, bet kalėjime išlaikytas tik 3 mėnesius. Čekoslovakijoje stiprinama priespauda prieš religiją.

•    Portugalijoje sostinės Lisabonos savivaldybė nutarė pastatyti popiežiui Jonui Pauliui II paminklą, parinkdama tą vietą, kur atvykęs popiežius aukojo šv. Mišias — Edvardo VII parke. Tose iškilmėse tada dalyvavo šimtai tūkstančių žmonių.

•    Australijos parlamento oficialus leidinys išspausdino senatoriaus Austin Lewis pareiškimą, skatinant atkreipti dėmesį į Melbourno lietuvių peticiją su 500 parašų, prašant paveikti, kad būtų Lietuvos katalikams grąžinta Taikos Karalienės bažnyčia, katalikų pasistatyta Klaipėdoje.

•D. Britanijoje katalikų yra 5 milijonai. Iš jų 40% reguliariai eina į bažnyčią. Anglikonų tik 4,4% reguliariai eina į bažnyčią. Dėl to spaudoje net keliamas klausimas, ar tik D. Britanijoje nėra daugiau praktikuojančių katalikų, kaip praktikuojančių anglikonų. Katalikai taipgi daugiau savo vaikus leidžia į katalikų mokyklas.

•    Čekoslovakijoje iš 15 mil. gyventojų 10 milijonų yra katalikų, tačiau komunistinėje priespaudoje jų padėtis sunki. Čekoslovakijoje yra 13 katalikų vyskupijų. Iš jų net aštuoniose nėra vyskupo.

•    Lietuvių katalikų kongresas numatomas surengti 1984 m. rugsėjo 2-3 dienomis, kada JAV-se ir Kanadoje yra Darbo dienos šventė. Kongresas numatomas Toronte. Jo rengimo komiteto pirmininku išrinktas dr. Jonas Sungaila iš Toronto. Kongrese numatoma meninė dalis — oratorija ar misterija, kuriai libretą parašys poetas Kazys Bradūnas, o kompoziciją — Darius Lapinskas.

•    Vatikane italų kalba išleistos dvi popiežiaus Jono Pauliaus II dramos: “Mūsų Dievo brolis” ir “Tėvynės spinduliai”. Jos 1979 m. buvo lenkų kalba išleistos Krokuvoje.

•    New England medicinos žurnalas paskelbė tyrimų duomenis, rodančius, kad marihuana gali perteikti salmonelos bakterijas, kurių prisirenka tręšiant marihuanos augalus gyvulių mėšlu.

•    Amerikos medikų sąjungos informacija, gegužės 28 d. paskelbta “Journal of The Médical Association”, rodo, kad apsaugos priemonės nuo pastojimo būna maždaug tiek pat mirčių priežastimi, kaip ir pats pastojimas.

•    Notre Dame universitetas kalinamam darbininkijos vadui Lech Walesa suteikė teisių garbės daktaro laipsnį, kartu tuo pareikšdamas protestą prieš komunistų prievartą.

•    Šv. Kazimiero mirties 500 m. sukaktis bus minima 1984 m. Minėjimui organizuoti sudarytas komitetas, kuriam vadovauja rašytojas Vytautas Volertas. Prof. dr. P. Rabikauskas rašo šv. Kazimiero biografiją. Prof. S. Sužiedėlis yra parašęs 60 psl. knygą apie šv. Kazimierą. Ją žadama išleisti angliškai, vokiškai, ispaniškai ir portugališkai. Dr. A. Šešplaukis suredaguos literatūrinę antologiją apie šv. Kazimierą. Kun. S. Yla paruoš iliustruotą antologiją, kur bus sudėti meno kūriniai šv. Kazimiero temomis. Bus paskelbtas konkursas šv. Kazimiero giesmei. Vatikanas bus prašomas išleisti specialų pašto ženklą šv. Kazimiero garbei. 1984 m. kovo 4 d. numatomos iškilmės Romoje, kur žadama prašyti popiežių Joną Paulių II aukoti šv. Mišias lietuviams.

•    Kun. Theodore Hesburgh, Notre Dame universiteto prezidentas, pagerbtas Kalamazoo kolegijos: jam suteikė mokslo garbės laipsnį. Tai jau 90-tas jo gautas garbės laipsnis. Tuo atžvilgiu jis yra pralenkęs visus kitus — sumušė ligšiolinį rekordą, turėtą prez. Hooverio, kuris buvo gavęs 89 garbės laipsnius.

•    Sergio Carillo, kuris dalyvavo Bay of Pigs kovose ir paskiau dvejus metus buvo Kubos komunistų kalėjimuose, pasiryžo tapti kunigu ir dabar sulaukęs 48 m., buvo įšventintas Miami arkivyskupijoje.

•    Aktorė Loretta Young spaudai pareiškė, kad jai neužmirštamą įspūdį padarė katalikų kunigas R. Lucey, kai pirmos Komunijos proga jai padovanojo Švč. Širdies paveikslėlį su įrašu: “Atminki, Jis mato tik pastangas”. Įteikdamas paveikslėlį, kunigas pratarė: “Dabar atsiminki: ne būtinai tau turi pasisekti, bet turi stengtis. Turi tikrai dėti pastangas”.

•    Lenkijoje kalinamą solidarumo sąjūdžio vadą Lech Walesą pagerbė domininkonų Providence kolegija, Rhode Island valstijoje, suteikdama jam garbės laipsnį.

•    Milane esantis Leonardo Da Vinci “Paskutinės vakarienės” paveikslas restauruojamas žymaus specialisto Pinin Brambilla Barcilon, kuris dirba naudodamas specialius skysčius ir mikroskopinę analizę spalvoms nustatyti. Susekta, kad paveikslas praeityje buvo apdengtas dažų sluoksniu, uždengusiu daugelį detalių. Pvz. originale lėkštėse ant sta

lo gražiai atsispindi apaštalų drabužiai, apaštalas

Simonas originale be barzdos. Paveikslas nutapytas apie 1495-1498 m., vienuolių valgykloje, prie Marijos šventovės.

•    Ukrainietis kardinolas Josyf Slipyj sulaukė 90 m. amžiaus sukakties. Šia proga parašė laišką Ukrainos katalikams, gėrėdamasis jų drąsia laikysena sovietinių persekiojimų sunkumuose. Jis pažymėjo, kad jie savo kančia pažadino užmigusią pasaulio sąžinę ir privertė pasaulį daugiau pagalvoti apie žmogaus kilnumą ir teises. Svarbiausioji teisė — laisvė išpažinti Dievą.

•    Islamo konferencijos generalinis sekretorius Habib Chatty, buvęs Tunisijos užsienio reikalų ministeris, kalbėjosi su popiežiumi Jonu Pauliumi II 40 minučių, audiencijoje aptardamas Jeruzalės, Palestinos ir artimesnio bendradarbiavimo musulmonų su katalikais klausimus.

•    Popiežius Jonas Paulius II, priimdamas italų katalikų skautų organizacijos generalinę tarybą, susidedančią iš 250 žmonių, pažymėjo, kad skautybė yra sunkiai pasiekiamų dorybių mokykla. Ją pasirenka tie, kurie siekia sudrausminto gyvenimo.

•    Vatikano Šventųjų paskelbimo kongregacija gegužės 11 d., pirmininkaujant popiežiui Jonui Pauliui II, paskelbė dekretą, pripažįstantį, kad arkivyskupo Jurgio Matulaičio dorybės buvo heroiško laipsnio ir kad jam suteikiamas garbingojo Dievo tarno titulas. Šiuo dekretu užbaigtas ilgus metus užsitęsęs tyrimų darbas kelyje į arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikaciją.

J. Pr.