Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIE NEVARTOTINI AR NEPAGEIDAUTINI ŽODŽIAI BEI POSAKIAI

     atsinešimas — nevartotina reikšme "požiūris, pažiūra”. Tokia reikšme vartojamas atsinešimas ar atsinešti yra vertinys iš rusų kalbos otnosit’sia. Pvz.: Jo atsinešimas ( = požiūris, pažiūra') į kitos rasės žmones labai pasikeitė.

     būsiu trumpas (suprask: trumpai kalbėsiu). Dažnai tenka girdėti tokį pasakymą prieš kokią nors paskaitą ar pranešimą. Bet tai gana juokingai atrodo. Tuoj kiekvienas galėtų pagalvoti: "Juk tu toks būsi, koks esi — nei ilgesnis, nei trumpesnis”. Ar ne geriau ir ne gražiau būtų pasakyti: "Ilgai nekalbėsiu, kalbėsiu labai trumpai, mano paskaita nebus ilga. . ?”

     daugiau — su kilmininku nevartotina, pvz.: Susirinko daugiau šimto žmonių. Pripylė daugiau pusės stiklo vyno. Jis ten gyveno daugiau savaitės. Šiuos sakinius būtų galima taip pataisyti: Susirinko daugiau kaip šimtas (arba per šimtą) žmonių. Pripylė daugiau kaip (arba nei, negu) pusę stiklo vyno. Jis ten gyveno daugiau (arba ilgiau) kaip savaitę.

     ... dienos — nevart. vertinys. Pvz.: Gavau Tamstos laišką iš birželio 25 dienos. Nutarimas iš balandžio 4 dienos. Atsakau į Jūsų laišką iš gegužės 17 dienos. Šie sakiniai būtų taip taisytini: Gavau Tamstos birželio 25 dienos laišką. Balandžio 4 dienos nutarimas. Atsakau į Jūsų gegužės 17 dienos laišką.

     išeinant iš ko— nevart. reikšme "remiantis kuo, vadovaujantis kuo”. Pvz.: Išeinant iš tavo galvosenos ( = Remiantis, vadovaujantis tavo galvosena), reikėtų čia kitaip pasielgti. Išeinant iš šių duomenų (= Remiantis, vadovaujantis šiais duomenimis'), galima padaryti labai aiškią išvadą.

     iš kalno— nevart. vertinys, užuot sakius iš anksto. Pvz.: Jis ui savo patarnavimą prašė užmokėti iš kalno (=iš anksto). Aš tau jau iš kalno ( =iš anksto) dėkoju.

     laikas nuo laiko— nevart. vertinys. Reikėtų sakyti: kartais, retkarčiais, kartkartėmis, tarpais. Pvz.: Laikas nuo laiko (= Kartais, retkarčiais) sūnus parvažiuoja iš užsienio. Laikas nuo laiko ( = Retkarčiais, kartkartėmis) gaunu nuo jo laišką. Laikas nuo laiko (= Kartais, tarpais) jam vis pasikartoja ta liga.

     laike pamokos, laike pietų, laike posėdžio, laike suvažiavimo— nevart. vertiniai. Reikėtų sakyti: per pamoką, per pietus, per posėdį, per suvažiavimą arba: pamokos, pietų, posėdžio, suvažiavimo metu.

     laiko bėgyje— nevart. vertinys. Jį galima pakeisti žodžiais ilgainiui, su laiku, pvz.: Laiko bėgyje ( = Ilgainiui, su laiku) viskas susitvarkys.

     liesti— nevart. reikšme "būti susijusiam, būti skirtam kam nors”. Pvz.: Šie pasakojimai liečia mano draugus ( = yra apie mano draugus, yra iš mano draugų gyvenimo).

     kas liečia— nevart. vertinys. Jį galima pakeisti žodeliais o, dėl, o dėl. . . Pvz.: Kas liečia mane ( = O dėl manęs), tai būk visiškai ramusaš paslapties neišduosiu. Kas liečia šios knygos turinį ( = 0 dėl šios knygos turinio), tai tiek galiu pasakyti, kad per mažai išryškinti kai kurie charakteriai.

     nusiimti— nevart. reikšme "išeiti, pasprukti, pabėgti, pasišalinti”. Pvz.: Būdami gimnazijoje, kartais nusiimdavome (= pasprukdavome, pabėgdavome) nuo pamokų. Jau pernai aš nusiėmiau nuo savo pareigų ( = išėjau iš savo pareigų).

     nusiimti, kalbant apie drabužius, yra per dažnai vartojamas, išstumiant iš vartosenos kitus panašios reikšmės žodžius. Dabar kai kurie nusiima ne tik kepurę, bet ir švarką, apsiaustą, batus, pirštines ir t.t. Tokiu būdu mes skurdiname savo kalbą. Juk beveik kiekvieno drabužio nusiėmimui mes turime po atskirą žodį: švarką ar apsiaustą nusivelkame, kepurę nusiimame, skarelę nusirišame, batus nusiauname, kelnes nusimauname, sijoną nusisegame. Jeigu nusiimame visus drabužius, sakome nusirengiame.

     Viršyra sutrumpintas žodis iš viršuj ir viršum. Sakinyje jis eina prielinksniu. Pvz.: Kregždės skraido virš bokštų. Tačiau nereikėtų sakyti: Uždirbau virš šimto dolerių. Siame mieste gyvena virš milijono žmonių. Geriau būtų, jeigu šiuos sakinius taip pataisytume: Uždirbau daugiau kaip šimtą (arba šimtą su viršum) dolerių. Šiame mieste gyvena daugiau kaip milijonas (arba milijonas su viršum, per milijoną) gyventojų.

     Taip pat šis prielinksnis virš nevartotinas prieveiksmio "anksčiau” reikšme. Pvz.: Norėčiau dar pakartoti virš (=anksčiau) minėtą klausimą. Jau yra aprūpinti visi virš (= anksčiau ) minėti asmenys.