religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1982 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOLUME XXXIII, NO. 8

DRAUGYSTĖS ESMĖ

253

 Juozas Vaišnys, S.J.

GĖLĖS IR PIKTŽOLĖS

256

 Gražina Kriaučiūnienė

ATSIRIŠĘS AJOLO MAIŠAS

260

 Anicetas Tamošaitis, S.J

VISIEMS — VISKUO

263

 Chiara Lubich

KUNIGAS MANO TIKĖJIMO RAIDOJE

264

 P. Salantas

EILĖRAŠČIAI

267

 Maironis

KIEK ŽMOGAUS PROTAS GALI PAŽINTI DIEVĄ?

268

 A. Mauragis

LIETUVIŲ KALBA — TAUTINĖS SĄMONĖS UGDYTOJA

269

 Jonas Miškinis

TRUMPAS ŽVILGSNIS Į MAIRONĮ IR JO KŪRYBĄ

272

 Danutė Bindokienė

JAUNYSTĖS DŽIAUGSMAS, MEILĖ IR. . . MIRTIS

279

 Vytautas Kasniūnas

TĖVYNĖJE

283

 Gediminas Vakaris

KALBA

286

 J. Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

287

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas architekto Edmundo Arbo piešinių nuotraukomis. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when

bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636.

Yearly subscription $8.00, single copy 80 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing offices.