ATSIŲSTA PAMINĖTI

L.K.M. Akademijos SUVAŽIAVIMO DARBAI. XI tomas. Redagavo A. Liuima, S.J. Išleido L.K.M. Akademija, Piazza della Pilotta 4, Roma. Spaustuvės išlaidos apmokėtos Akademijos lėšomis, prisidėjus prof. dr. Kaziui Alminui. XVIII-364 psl., kaina 34 dol.

Į LAISVĘ. Nr. 99/136. Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Leidžia Lietuvių fronto bičiuliai tris kartus per metus. Redaguoja Juozas Baužys, 7225 W. Higgins Avė., Chicago, IL 60656. Administratorius Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

LITUANUS. Vol. 33, No. 1. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 68. Verčia kun. K. Pugevičius. Leidžia Lietuvių katalikų religinė šalpa, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio Lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 2/110. Spaudai paruošia mokyt. Danutė Bindokienė.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

500 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

75 dol. aukojo E. Jonušas.

50 dol. aukojo A. ir E. Paulikai a.a. Rožės Kriaučiūnienės atminimui.

Po 20 dol. aukojo: O. Jankevičiūtė, kun. J. Pragulbickas (ir apmokėjo 3 prenumeratas Brazilijoj).

Po 10 dol. aukojo: K. Orentienė, I. Rimkūnienė, M. Vaišvilienė, kun. E. Statkus, A. Samušis, B. Bužinskas, S. Jurskytė, O. Rugelis.

Po 5 dol. aukojo: G. Ažubalis, S. Jučas, J. Dėdinas, L. Rumšą, M. Čėsnienė, J. Norvilą, A. Jaugelis, A. Baleišis, B. Banėnas, S. Baltūsienė, E. Pajeda, Z. Samuolis, K. Norvilą, B. Valavičius, A. Sruoga, V. Valkavickas, J. Gustainis.

Po 4 dol. aukojo: P. Petkelienė, K. Stašaitis.

3 dol aukojo A. Dzirvonas.

Po 2 dol. aukojo: K. Juškaitis, A. Lietuvninkas, F. Krumplis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.