(Jaunimo konkurse I premiją laimėjęs rašinys)

Vida Brazaitytė

     Prasidėjus II pasauliniam karui, Lietuvoje vyko dideli pasikeitimai. Lietuvos kaimynėje Rusijoje jau buvo įsigalėjęs komunizmas, o Vakarų Europoje — ypač Vokietijoje — priešinga ideologija — fašizmas. Lietuva atsidūrė baisiame pavojuje: Vokietija iš vakarų, o Rusija iš rytų varžėsi dėl Lietuvos teritorijos. Vokiečiai ir bolševikai pasikeisdami buvo užgrobę Lietuvą karo metu. Tų okupacijų metu daug lietuvių buvo nukankinti, ištremti, uždaryti į koncentracijos stovyklas arba kalėjimus. Todėl taip pat daug lietuvių, bijodami antrosios bolševikų okupacijos, pabėgo į Vokietiją, iš kur ilgainiui išemigravo į kitus laisvojo pasaulio kraštus.

Vida Brazaitytė.

     Įsikūrę naujuose kraštuose, atgaivino nepriklausomoje Lietuvoje veikusias organizacijas ir partijas, būrėsi ir į naujas visuomenines ar kultūrines organizacijas. Dabar jau yra keturiasdešimt dveji metai, kai mūsų tėvynė Lietuva vis dar supančiota komunistinės Rusijos sunkiomis, geležinėmis grandinėmis. Pikto priešo rankos viską naikina, kas lietuvio širdžiai brangu. Lietuva yra tvirtai uždaryta už geležinės uždangos — negali laisvai pasireikšti pasaulyje. Mes, lietuviai išeiviai, ypač jaunimas, stengiamės būti Lietuvos balsas laisvajame pasaulyje ir pasakyti tai, ko tėvynė pati negali.

     Mes žinome, kad žmogus yra visuomeninis tvarinys. Kyla tik klausimas, ar verta dalyvauti lietuviškoje visuomeninėje veikloje, kai mes gyvename toli nuo tėvynės, esame svetimos kultūros ir svetimų tautų supami. Atsakymas mums aiškus.

Lietuviškoje veikloje bei lietuvių organizacijose dalyvauti yra ne tik verta, bet ir mūsų pareiga. Nė vienas mūsų neturi teisės užsidaryti tik savo pasaulyje, atsiskirti lyg sala nuo viso žemyno. Kiekviena lietuviška veikla ir organizacija turi savo tikslą ir idealą. Dalyvaudami lietuviškoje veikloje, arba priklausydami kuriai nors organizacijai, turime atsižvelgti į tris pagrindus.

     1. Patriotizmo pagrindas. Čia prieš akis turime turėti savo tautinius herojus. Herojai yra žmonės, kurie aukoja savo gyvybę ir savo darbą svarbiam tikslui. Jie žino, kad anksčiau ar vėliau to tikslo siekimas gali pareikalauti didelės aukos. Tačiau jie tiki, kad jokia auka nebus veltui, jeigu ta auka aukojama tėvynės labui. Tautos herojai mums yra pavyzdžiai. Jie savo pasišventimu parodo, ką galime atlikti lietuvybei. Mūsų idealas, kurio turime siekti, — tai laisvoji Lietuva. To idealo turime siekti visomis jėgomis.

     2. Kultūros išlaikymo pagrindas. Mes žinome, kad tautos gyvybė glūdi jos kalboje. Mes turime kalbėti lietuviškai, skaityti lietuviškas knygas ir spaudą, o taip pat lietuviškai rašyti. Lietuvių kultūra šakojasi į daugelį šakų. Tautinių šokių grupės, liaudies dainų ar muzikos ansambliai, muziejai, poezijos ar literatūros vakarai, meno galerijos, knygų sutiktuvės, teatrai, koncertai... Tai vis lietuviškosios kultūros apraiškos išeivijoje. Jos visiems lengvai pasiekiamos. Jas turime remti ir lankyti. Šios kultūrinės apraiškos taip pat praplatins ir mūsų pačių asmeniškos kultūros akiratį.

     3-čias pagrindas yra asmeninis, individualus. Organizacijos pririša jaunimą prie savosios tautos kamieno. Jos padeda augti dvasiškai ir tautiškai, ugdydamos tautinį išsilavinimą, tautinę savigarbą, darbštumą. Lietuviška veikla organizacijose ugdo mumyse drąsą, pasitikėjimą savimi, geresnį savo asmens ir gyvenimo supratimą. Organizacija įdiegia savo nariams tvirtą tikėjimą, tvirtus principus, nepalaužiamą lietuvišką charakterį, o taip pat nuspalvina jų gyvenimą gražiomis lietuviškomis tradicijomis.

     Čia gimusi jaunoji karta pamažu pradeda tolti nuo lietuviško gyvenimo. Tautybės supratimas darosi miglotas, neryškus. Tačiau šie metai, kuriais minime Lietuvos 600 metų krikšto sukaktį, gali būti lemtingas lietuvybės atsinaujinimo šaltinis. Krikščionybės sukaktis nepatinka Lietuvos okupantui. Jis visokiais būdais kovoja prieš krikščionybę ir stengiasi ją sunaikinti. Tad dalyvaukime organizacijose ir lietuviškoje veikloje. Atnaujinkime savyje pažadą ir ryžtą kovoti už Lietuvos valstybės ir Bažnyčios laisvę. Dalyvaudami lietuviškoje veikloje, galėsime sujungti visas savo jėgas. Mūsų gretos bus vieningos ir galingos. Jau laikas susimąstyti ir atlikti savo tautinės sąžinės sąskaitą. Laikas pasiryžti eiti tais pačiais keliais, kuriais knygnešiai, savanoriai, partizanai ėjo ir parnešė tėvynei Lietuvai laisvę.