PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVO REIKALAI

      Archyvas renka medžiagą ne tik iš JAV lietuvių gyvenimo, bet iš viso pasaulio lietuvių. Spaudoje randame vis daugiau ir daugiau žinių apie istorinės medžiagos sunaikinimus. Yra naikinami ir deginami laikraščių rinkiniai, organizacijų archyvai, knygynai. Šią medžiagą naikinant, daroma labai didelė skriauda mūsų tautai. Pasaulio Lietuvių Archyvo patalpos yra pakankamai erdvios, todėl visi gali siųsti bet kokią archyvinę medžiagą iš lietuvių gyvenimo. Vietos čia viskam bus.

      Buvo asmenų, kurie raštu ar žodžiu teiravosi, koks yra likimas tos medžiagos, kuri atstovauja skirtingą pasaulėžiūrą nuo Archyvo vadovybės. Buvo teiraujamasi, ar saugojama ir nesunaikinama tokia medžiaga. Tokiais klausimais susirūpinusiems pranešame, kad Archyvas renka ir saugoja istorinę medžiagą be jokio pasaulėžiūrinio skirtumo. Visai nesvarbu, kurios pasaulėžiūros asmens ar sambūrio veiklos pėdsakus toji medžiaga liudija, svarbu, kad ji būtų iš lietuvių gyvenimo. Kas nori, gali ateiti į archyvą ir tai patikrinti.

      Taigi, labai prašome visą tinkamą medžiagą siųsti šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvui, 2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, Illinois, U. S. A.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

      Dr. Pr. Gaidamavičius. MILŽINAS, DIDVYRIS, ŠVENTASIS. Žmogiškosios pilnaties vizija. Tėvų Pranciškonų leidinys. Aplankas V. K. Jonyno. 246 psl., kaina $2.

      Po "Išblokštojo žmogaus" (1951) dr. Pr. Gaidamavičius išeina su nauju darbu, kuriame jisai atskleidžia gyvenimo turinį. Pastarasis yra pilnas vertybių: medžiaginių — vitalinių, dvasinių — moralinių ir religinių. Pirmųjų vertybų viršūnė — milžinas, antrųjų — didvyris, trečiųjų — šventasis. Jos visos drauge įprasmina žmogų ir jį atbaigia šventojo pavidale.

      Kiekvienas žmogus daugiau ar mažiau dalyvauja minimose vertybėse ir todėl jis yra pasinešęs arba milžino, arba didvyrio, arba šventojo keliu. Ne visi pasiekia viršūnę, bet visi vienaip ar kitaip jos siekia. Skaitytojas čia ras savojo kelio dalį, orientuotą link pilnaties.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” RĖMĖJAI

      "L. L." paremti arba tremtiniams Vokietijoje aukojo:

      Kun. N. Pakalnis (Brooklyn) — 25 dolerius, O. Rašinskienė (Cicero) — 10 dol., Kun. J. Pragulbickas (Elizabeth) — 8 dol., K. Krenčius (Chicago) — 5 dol., R. Smetona — (Canton) — 6 dol.

      Po 3 dol.:O. Simonaitis (Cicero), Rūta Kerelytė (Chicago), kun. A. Rubšys (California), V. Paulionis (Toronto), P. Juozapavičius (Chicago), A. Dobrovolskis (Toronto), dr. M. Baktys (Dixon), O. Brazdžionienė (Chicago), A. Šeputis (Chicago), N. Mažeika (Delhi), P. Gylys (Chicago), J. Bujauskas (Detroit).

      Po 2 dol.: A. Stulginskas (Cicero), L. Zurlis (Chicago), A. Pareigis (Cicero), M. Januševičaitė (Toronto), M. Noreikienė (Baltimore), J. Lenkevičius (Chicago).

      Po 1 dol.: F. Černius, A. Dikinis, J. M. Laurinaitis, V. Matutis, J. Grigaitis, V. Binkis, J. Klevaitis, V. Kontrimas, F. Butvinas, R. Didžgalvis, A. Bacevičius, A. Želvys, J. Grabauskas, J. Bernotas, V. Morkūnas, V. Arlauskas, J. Petraitis, L. Paulavičius, A. Kundrotas, K. Rubinas, E. Jucevičius, J. Gasperas, A. Sirutis, S. Žumbakienė, S. Daržinskas, S. Mačiuikienė, P. Juozapavičius, P. Norvilas, V. M. Jautakis, A. Miliauskas, H. Chapas, O. Paškevičienė, M. Rutka, M. Milaknis, M. Juknius, V. Indrulėnas, A. Plateris, K. Vaitkus, H. Milaknis, E. Bačinskas, M. Laurinavičius, J. Laukys, J. Rapšys (visi iš Chicago), J. Starinskas (Dorchester), F. Galdikas (Toronto), V. Šalčiūnas (Phila.), V. Strolis (Grand Rapids), J. Lipnickas (Brooklyn), K. Valantinas (Detroit), C. Orentienė (Worcester), A. Karklius (Cleveland) dr. J. Vidžiūnas (Lexigton), kun. A. Sabaliauskas (Paterson), A Stelingis (Cicero), E. Žiemelienė (Detroit), S. Juodaitis (Norwalk), L. Janulevičius (Brooklyn), A. Lišauskas (Toledo), P. Kaminskas (Joliet), M. Kapočienė (Boston), J. Jusys (Worcester), kun. V. Paulauskas (Thompson), A. Banėnas (Detroit), B. Chomianka (Cicero), G. Kaulienė (Toronto), kun. J. Patašius (Great Falls), P. Augaitis (Tillsonburg), J. Luinys (Dixon), O. Bukauskas (Cicero), J. Naujokaitis (California), V. Lavinskienė (Cicero), H. Miklasevičius (Great Neck), A. Žukauskaitė (Naugatuck), M. Lazdutis (Hamilton), A. Ruigys (Los Angeles), I. Janavičius (Cleveland), M. Varneckas (Clark), Z. Laurinavičius (Toronto), kun. J. Bacevičius (Kintyre), E. Kutkus (Detroit), J. Kaknevičius (Toronto), V. Staškus (Yonkers), J. įlenda (Cleveland), A. Augustine (Canada), kun. V. Martinkus (Providence), M. Jonikas (Hamilton).

      Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.