LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO TARNYBOS VALDYTOJAS VISUS KVIEČIA Į TALKĄ

      Jungtinėse Amerikos Valstybėse veikia VLIKo išlaikomas Pasaulio Lietuvių Archyvas, kuriam vadovauja V. Liulevičius.

      PLA yra viso pasaulio lietuvių įstaiga, todėl per trumpą gyvavimo laiką sutelkė didelius kiekius vertingiausios istorinės medžiagos. Šioje įstaigoje yra trys skyriai: archyvinis, bibliografinis ir muziejinis, kurie ateityje turėtų išaugti į tris įstaigas: archyvą, biblioteką ir muziejų.

      LIT Valdytojas prašo viso pasaulio lietuviškas įstaigas, organizacijas, įmones, parapijas, vienuolynus ir pavienius asmenis siųsti į PLA archyvinę, bibliografinę ir muziejinę medžiagą. Ši įstaiga ateityje turės atvaizduoti visų kraštų lietuvių nuveiktus darbus, todėl laukiama kiekvieno lietuvio veiklos pėdsakų. Tad visų kraštų lietuviai bendruomenės prašomos nuoširdžiai padėti PLA direktoriui, įgaliotiniams ir jų talkininkams, renkant istorinę medžiagą. Visi kviečiami į talką sunešti didžiajam skruzdėlynui. Į šį reikalą pažvelkime iš amžių perspektyvos, kitaip — ateinančių kartų būsime apkaltinti. Mes patys turime pasirūpinti savo laikų veiklos pėdsakus palikti ateičiai.

      Pasaulio Lietuvių Archyvas bus vienas iš kraičių, kiniuos mes įstengsime tremtyje sudėti būsimai Nepriklausomai Lietuvai.

      Istorinę medžiagą galima siųsti ir dideliais kiekiais, nes Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno šiai įstaigai duotose erdviose patalpose vietos yra užtenkamai. Adresas: Pasaulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, I11., USA.

Atsiųsta paminėti

      GABIJA, literatūros metraštis spaudos atgavimo penkiasdešimtmečiui ir tremties dešimtmečiui paminėti. 1954 m. išleido Gabijos leidykla, 335 Union Ąve., Brooklyn 11, N. Y. Redaktoriai: Jonas Aistis ir Stepas Zobarskas. Dailininkas — Pranas Lapė. Įrišta į kietus viršelius, 552 psl., kaina $6.50. Metraštyje išspausdinta niekur iki šiol nepaskelbta naujausia septyniasdešimties autorių kūryba: poezija, proza, drama ir straipsniai. Knyga gaunama leidykloje ir pas spaudos platintojus.

      Aloyzas Baronas. ANTRASIS KRANTAS. Novelės. Išleido Nida. Spaudė Nida Press, 3, Southern Row, London, W. 10, Gt. Britam. 132 psl., kaina nepažymėta.

MŪSŲ BENDRADARBIAI

      Pradėdami šeštuosius metus, norime padėkoti visiems mūsų laikraščio bendradarbiams, kurie per praėjusius penkerius metus mums nuoširdžiai talkininkavo, parašydami bent vieną straipsnį. Štai jų pavardės:

      Vysk. V. Brizgys, kun. V. Bagdonavičius, M.I.C., kun. V. Balčiūnas, kun. dr. A. Baltinis, kun. dr. J. Gutauskas, kun. dr. A. Juška, kun. J. Matusas, kun. A. Nekrašas, kun. J. Petrėnas, kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C., kan. V. Zakarauskas, P. Alšėnas, D. Augienė, J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, P. Bagdonas, J. Daužvardienė, G. Draugelienė, prof. J. Gravrogkas, Č. Grincevičius, prof. Z. Ivinskis, dr. J. Mačernis, dr. P. Mačiulis, dr. O. Labanauskaitė, V. Kleiza, P. Maldeikis, A. Mantautas, Nelė Mazalaitė, D. Mickutė-Mitkienė, B. Norbutienė, P. Orintaitė, S. Pipiraitė - Tomarienė, S. Riūkas, St. Rudys, J. Strazdas, prof. S. Sužiedėlis, A. Šatas, Gr. Tulauskaitė.

      Iš jėzuitų yra bendradarbiavę šie asmenys: J. Beleckas, J. Borevičius, J. Bružikas, P. Daugintis, J. Elijošius, V. Gutauskas, J. Kidykas, J. Kubilius, A. Liuima, B. Markaitis, V. Mikalauskas, K. Pečkys, P. Rabikauskas, D. Slapšys, J. Sukackas, A. Tamošaitis, J. Venckus, V. Mantautas, P. Kleinotas.

      Viršelius ir vinjetes yra piešę dailininkai: J. Pilipauskas ir V. Vijeikis. Jiems taip pat labai nuoširdi padėka. Bendradarbių sąraše nėra tų, kurie pasirašė slapyvardžiu, bet ne mažiau dėkingi esame ir jiems. Atsiprašome, jei per neapsižiūrėjimą praleidome kokią nors bendradarbio pavardę. Tikimės, kad šie visi bendradarbiai ir toliau mums talkininkaus. Laukiame ir naujų jėgų.

“L. L.” RĖMĖJAI

      Pinigine auka laikraštį parėmė ir davė mums galimybės siuntinėti jį nemokamai tremtiniams Vokietijoje ar kituose kraštuose šie asmenys:

      O. Jankevičiūtė (New York) — $8, J. Puplesis (Chicago) — $5, P. Balčiūnaitė (Cleveland) — $4.

      Po 3 dol.: A. Žvirblis (Chicago), kun. J. Tautkus (Omaha), S. Vaitkienė (Brockton), C. Juraškienė (Chicago), K. Grina (Chicago), L. Normantas (E. Hiram), P. Žebrauskas (Chicago), A. Sabaliauskas (Euclid), F. Savickas (Grand Rapids), kun. A. Petraitis (Chicago), M. Momkus (Chicago), P. Odinai (Omaha), N. Kubilinskaitė (Chicago), P. Laurinaitis (Kenton), J. Klimas (E. Chicago), G. Urbas (Scranton), V. Elvikytė (Chicago), P. Kurzikauskas (Chicago), P. Deltuva (Rockford), L. Remeikienė (Sudbury).

      Po 2 dol.: V. Kleiza, E. Sulskis, B. Rimantas, A. Švežas, L. Pračkaila, S. Charzauskas (visi Chicago), A. Juškauskienė (Baltimore), S. Kalvaitis (E. Chicago), M. Petraitytė (Nashua), M. Kazlauskas (Brockton), J. Gandzė (Montreal), G. Kažemekienė (Hamilton), A. Stonkienė (Montreal).

      Po 1 dol.: J. Butvila, P. Juodikis, J. Jurevičius, J. Karalius, B. Vėžys, S. Ragauskas, I. Norkaitytė, kun. B. Sugintas, I. Norušis, A. Baleišis, J. Lesevičius, J. Samaitis, M. Šveikauskas, A. Juška, A. Brencius, E. Vilkas, K. Gavėnienė (visi Chicago).

      Kitų pavardes paskelbsime ateinančiame numeryje. Visiems nuoširdžiai dėkojame.