1955 M. SAUSIO (JANUARY) MĖN. VOL. VI, NO. 1

      Pradedami šeštuosius savo amžiaus metus “Laiškai Lietuviams” sveikina visus Gerbiamuosius Skaitytojus, Rėmėjus ir Bendradarbius. Laikraštis ar žurnalas tiek yra įdomus, naudingas ir aktualus, kiek jis sugeba palaikyti artimus ryšius su savo skaitytojais. Jis turi tapti artimas skaitytojų draugas ir patarėjas. Bet tikra draugystė turi būti abipusė, todėl ir skaitytojai turi tapti laikraščio draugai bei patarėjai. Dažnai skundžiamasi kokio nors laikraščio negyvenimiškumu, bet vengiama jam parašyti savo pageidavimus, neprisirengiama atsakyti į jo klausimus ar anketas. Taigi, laikraščio įdomumas priklauso ne tik nuo Redakcijos, ne tik nuo jo bendradarbių, bet ir nuo pačių skaitytojų.

      Esame labai dėkingi visiems skaitytojams, pareiškusiems mums savo pageidavimus, bet drauge ir atsiprašome, kad ne visados į tuos pageidavimus galime atsižvelgti. Kartais du skaitytojai pageidauja visiškai priešingų dalykų. Vieniems “Laiškai Lietuviams” yra perdaug religiški, kitiems juose per maža religinių straipsnių. Vieni norėtų juose matyti tik religinius straipsnius, kiti pageidauja ir kultūrinių straipsnių bei religinės srities novelių. Redakcija, kiek yra galima, stengiasi visus patenkinti.

      Atrodo, kad labiausiai skaitytojams patinka specialūs skyriai: “Prie šeimos židinio”, “Jaunimo paslaptys”, “Rūpimieji klausimai”. Kai kurie labai džiaugiasi filmų apžvalga, bet yra ir tokių, kuriems tas skyrius atrodo visai nereikalingas. Mes stengiamės duoti skaitytojams įvairiausių straipsnių: religinių, kultūrinių, o kartais ir beletristinių. Vengiame politinių žinių, nes tai yra dienraščių ir savaitraščių temos. Manome, kad kiekvienas skaitytojas ras “Laiškuose Lietuviams” ką nors, kas jam bus įdomu ir naudinga. Visiškai neįmanoma, kad visi straipsniai visiems būtų įdomūs, todėl mes taip elgiamės, kad būtų kuo didžiausias pasirinkimas.

      Daugelis klaidingai mano, kad mums nėra reikalingi bendradarbiai, nes pakanka tėvų jėzuitų, kurie gali prirašyti pilną, laikraštį. Mūsų tėvų jėzuitų skaičius yra labai kuklus, todėl kiekvienas turi daug įvairių užsiėmimų ir tik atspėjamu laiku gali vieną kitą straipsnelį parašyti. Užtat labai laukiame naujų bendradarbių ne tik iš kunigų, bet ir iš pasauliečių. Ypatingai pasigendame bendradarbių jaunimo klausimais. Šiais klausimais mums labai yra lauktini pedagogų pasisakymai, bet ne mažiau įdomios ir paties jaunimo mintys. Tikimės, kad šiais metais glaudžiau visi bendradarbiaus, todėl ir mūsų žurnalas labiau atitiks visų noras.