ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
 
 
PRIE ŠEIMOS ŽIDINIO
 
 
 
JAUNIMO PASLAPTYS
 
 
 
RŪPIMIEJI KLAUSIMAI
 
 
 
FAKTAI IR IDĖJOS
 
 
 
IŠ FILMŲ PASAULIO
 
Įvairių filmų aprašymai buvo šiuose numeriuose: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
 
      “Laiškai Lietuviams” leidžiami Tėvų Jėzuitų kas mėnesi, išskyrus liepos-rug-piūčio dvimėnesinį. Redaguoja T. Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J. Redakcijos ir Administracijos adresas: 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Ill., USA. Telefonas: HEmlock 4-1677. Spausdinama N. P. Seserų spaustuvėje, Putnam, Conn. Viršelis ir vinjetės sesers Mercedes, S.S.C.