ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kazys Almenas. SAUJA SKATIKŲ. Premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos klubas 1977 m. Aplankas dail. V. O. Virkau. 249 psl., kaina 5 dol.

Bronys Raila. BASTŪNO MAIŠTAS. Išleido Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas 1977 m. Aplankas ir titulinis puslapis Algirdo Kurausko. Kieti viršeliai, 499 psl., kaina 10 dol.

O. V. Milašius. MIGUEL MANARA. Šešių paveikslų misterija. Vertė Antanas Vaičiulaitis. Išleido Liet. Knygos klubas 1977 m. Grafika ir iliustracijos V. O. Virkau. 94 psl., kaina 4 dol.

Antanas Vaičiulaitis. VAKARAS SARGO NAMELY. Išleido Jonas Karvelis 1976 m. Iliustravo Ada Sutkuvienė. 166 psl., kaina nepažymėta.

Brunonas Bušackis. RADVILA JUODASIS, patriotas ir protestantas. Biografija. Devenių Kultūrinio fondo leidinys 1977 m. Viršelis Vytauto Igno. 263 psl., kaina nepažymėta.

TAU, VADOVE. Perspausdinta ir Lietuvių Skaučių Seserijos išleista vienoje knygoje Baden-Powellio “Skautų vadovui” ir prof. S. Šalkauskio “Skautų pasaulėžiūra”. Knygos viršelis dail. P. Aleksos. 157 psl., kaina nepažymėta.

TĖVŲ ŽEMĖS ATŽALA. Kristijono Donelaičio Aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokinių metraštis, 1976-1977 mokslo metai. Viršelis dail. P. Aleksos. Paruošimas spaudai D. Bindokienės. Didelis formatas, daug iliustracijų, 125 psl.

Kun. K. Žitkus. KRYŽIAUS KELIAS. Išleido Kanados Lietuvių katalikų centro Liturginė komisija. Iliustracijos Vytauto Pranaičio. Eiliuotos kryžiaus kelių maldos.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 14. Išleido Liet. Romos Katalikų kunigų vienybė 1977 m. Išvertė kun. K. Pugevičius.

FLAMES FOR FREEDOM. 15 puslapių brošiūrėlė anglų kalba aprašanti Romo Kalantos auką tėvynei. Parašė Joseph Boley. Išleido Liet. Tautos fondas 1977 m.

LITUANUS. 1977 m., Vol. 23, No. 1. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

TĖVYNĖS SARGAS. Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. 1977 m., Nr. 1(37). Adm. adresas: 6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Rasa Lukoševičiūtė, Nijolė Užubalienė, Danutė Vakarė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vinco Luko. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. N. Pr. Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.