RAŠINIO KONKURSAS APIE PERMAINAS BAŽNYČIOJ

Antrasis Vatikano susirinkimas pravėrė Bažnyčios duris visokioms permainoms, kurios vienus džiugina, kitus sukrečia. “Laiškų Lietuviams” redakcija nori suteikti progą visiems pasisakyti, kaip tos permainos juos paveikia Todėl skelbia rašinio konkursą tema “Kaip vertinu tai, kas šiais laikais dedasi Bažnyčioj”. Vertinant atsiųstuosius rašinius bus atsižvelgiama į jų faktiškumą bei asmeninį nusistatymą.

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje įdėta tikrąja autoriaus pavarde bei adresu “Laiškų Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636. U.S.A. Konkurso terminas — 1968 m. vasario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Skiriamos trys premijos: I — 100 dol., II — 50 dol. ir III — 25 dol. Jury komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.

KONKURSAS JAUNIMUI

Įdomu žinoti, ką gi mūsų jaunimas galvoja apie permainas Bažnyčioje. Verta ir jiems patiems apie tai pasvarstyti. Todėl ta pačia tema (žr. pranešimą aukščiau) skelbiamas rašinio konkursas jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus. Skiriamos dvi premijos: I — 50 dol. ir II — 25 dol.

ANKETA APIE LAIŠKUS LIETUVIAMS

Baigdami 1967 metus, prašome skaitytojų pasisakyti apie “Laiškus Lietuviams”. Laukiame ir teigiamų, ir neigiamų žurnalo savybių iškėlimo. Teigiamas įvertinimas kelia entuziazmą, o iš nuoširdžios kritikos galima pasimokyti. Pageidautume, kad būtų pasisakyta sekančiais klausimais:

1.    Kokia, Jūsų nuomone, yra “Laiškų Lietuviams” paskirtis?

2.    Ar “L. L.” atlieka tą paskirtį? ..............................

3.    Ką “L. L.” vertinate? ......................................

4.    Kas žurnale taisytina? ......................................

5.    Ko pageidautumėte? Kokių temų nagrinėjimo? ..............

6.    Ar Jums patinka, kad kai kuriuose žurnalo numeriuose (nors ne ištisai) yra plačiau rašoma viena kuria nors aktualia tema (pvz. balandžio nr. apie vaizdo kultūrą, birželio nr. apie laisvalaikį)? .........................................................

7.    Kurie žurnalo skyriai Jūsų labiausiai mėgiami? ..............

8.    Kaip vertinate “Gyvenimui tekant” skyrių, ten minimų įvykių atranką bei komentavimą? ....................................

9.    Kaip vertinate naująjį spaudos citatų bei straipsnių santraukų skyrių (žr. šio “L. L.” nr. 406-409 psl.)? ......................

10.    Ar norėtumėte, kad žurnale būtų spausdinama daugiau grynai religinių straipsnių? ......................................

11.    Ar “L. L.” neturėtų surimtėti (žr. “Laiškų” draugo laišką “Skaitytojo žody”, 1967 balandžio nr., 176 psl.)? ................

12.    Koks, Jūsų nuomone, yra žurnalo meninis apipavidalinimas? Ko pageidautumėte? ..........................................

ADMINISTRACIJA PRANEŠA

Skaitytojų patogumui “L. L.” administracija laikosi tokios tvarkos: skaitytojams žurnalo prenumerata pratęsiama automatiškai, nebent jie iš anksto praneša administracijai žurnalo nebesiuntinėti arba jį siuntinėti tik 1967 m. Už 1967 (ir ankstyvesniųjų) metų prenumeratą dar neužmokėję skaitytojai prašomi atsilyginti.

IKARO SONATA ANGLŲ KALBA

Manyland Books leidykla leidžia anglų kalba J. Gliaudos romaną “Ikaro Sonatą” (vert. prof. R. Sealey), kuriame vaizduojamas genealusis lietuvių dailininkas Čiurlionis. Tai knyga, pavadinta “retu paukščiu” (dr. P. Celiešius) ir įrikiuota į devynių geriausių dviejų tremties dekadų bėgyje pasirodžiusių romanų tarpą (dr. K. Keblys). “Ikaro Sonatos išleidimas būtų vienas iš maloniausių įvykių, nes ši knyga įdomi kaip meno kūrinys ir drauge kaip paminklas mūsų genijui pagerbti” (St. Zobarskas). Leidinys bus patrauklus, su kietais viršeliais, su įvadu ir su Čiurlionio kūrinių atvaizdais. Egz. kaina — 5 dol. Puiki dovana angliškai kalbantiems. Iš anksto užsisakyti galima: J. Gliauda, 1304 Maltman Ave., Los Angeles, Calif. 90026.

PADĖKA

“L. L.” leidėjai Tėvai Jėzuitai yra dėkingi visiems, kurie parėmė žurnalo leidimą finansine auka. Po 2 dol. aukojo E. Geštautas, J. Bildušas, R. Pranokus, F. Valinskas, L. Kerulis, S. Kuraitis, V. Gusaras, A. Budreckas, J. Kasparaitis, K. Jonaitis, A. Paulius, V. Blazaitis, V. Krasauskas, J. Stankus, B. Macianskas, R. Korzonas, A. Armalis, O. Kasperkis, M. Noreika, P. Dirda, D. Orentaitė, K. Gaubis, V. Kubilius, E. Praninskas, P. Jasiulaitis, A. Misells. E. Pagirys, A. Dagys, S. Bacevičius, R. Mozoliauskas (visi iš Čikagos); M. Ambrozaitis (Ind.), J. Bakšys, K. Rusinąs, L. Murauskienė, V. Knyvaitė (visi iš Toronto); K. Matulionis (Cleveland), J. Leiberis, E. Vaišvilienė (abu iš Conn.); B. Lukas (III.), E. Jurevičiūtė (N. J.), V. Udrys (Detroit), A. Pavasaris, E. Venckūnas (abu iš Calif.); P. Mikalauskas (Omaha), L. Lendraitis (Boston) ir L. Remeikis (Kanada).

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

“Laiškai Lietuviams” (“Letters to Lithuanians”) is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., a nonprofit religious society approved by the Roman Catholic C.hurch. The editor is Kęstutis A. Trimakas, S. J. The managing editor is Petras Kleinotas, S. J. The offices of editors, publishers, and management are located at 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 4209 copies each issue (single issue nearest to filing date, 3875 copies) of which 3650 (3656) were distributed to paid individual subscribers by mail, 15 (15) sold through dealers; total paid circulation being 3665 (3671); free distribution by mail, carriers or other means 469 (141). Left-over: 75 (63).

Vincas Maciūnas. ANTANAS STRAZDAS. Pluoštas dokumentų. Atspaudas iš “Aidų” (1963 nr. 8-10 ir 1964 nr. 5-6). Išleido J. Bačiūnas - Bachunas. Spaudė Morkūno spaustuvė. Kaina 2 dol. 137 psl.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Wm. R. Schmalstieg and Ant. Klimas. LITHUANIAN READER for self-instruction. Priedas prie “Introduction to Modern Lithuanian”. Išleido Tėvai Pranciškonai Brooklyne.

SU DAINA. Kišeninio formato 392 dainų rinkinys. Surinko G. Šimukonienė. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė.

Jonas Budrys. KONTRAŽVALGYBA LIETUVOJE. 1964 m. mirusio Lietuvos general, konsulo atsiminimai. 224 psl.