Vol. XVIII. 1967. Nr. 10 LAPKR. / NOVEMBER

GYVENIMUI TEKANT * * *    396

KOMUNIZMO “LAIMĖJIMAI” P. Pakalnis    401

SPAUDOS APŽVALGA * * *    406

NEVAISINGOJI ŽEMĖ (eil.) T. S. Eliot    410

MEILES KILMĖ A. Grauslys    414

APSISPRENDIMO ELGSENA IR LAISVĖ Vyt. Bieliauskas    422

ATSINAUJINANČIOJ BAŽNYČIOJ: Vyskupų sinodas A. L.    427

DEVYNIOS SAVAITĖS VOKIETIJOJ A. Pakalniškis    428

NIEKAS TAIP NEŽALOJA, KAIP NETEISYBĖ V. Šmaižienė    430

APIE AUGIAUS MONOGRAFIJĄ (rec.) V Ramonis    432

II VATIKANO DOKUMENTAI (rec.) V. Zakaras    433

IŠKARPOS IŠ ANAPUS Paruošė M. Banėnas    434

SKAITYTOJO ŽODIS    437

EKRANO MIRGESY: To Sir, With Love; Arabesque D. Lukienė    438

Filmus suglaustai vertinant    438

Anketa apie “Laiškus Lietuviams”

Šio numerio iliustracijos: fotografijos iš Alg. Kezio, S. J., penktosios metinės parodos (397, 400, 405, 417-420, 426); I. Mitkutės lino raižiniai (411-412); vėžiai Lietuvoj (iliustracija iš “Švyturio”, 1967 Nr. 14).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius — Kęstutis Trimakas, S. J. Redakcinis kolektyvas: Jonas Borevičius, S. J., Gintarė Ivaškienė, Stasys Yla, Algimantas Kezys, S. J. (foto redaktorius), Vaclovas Kleiza, dr. Arūnas Liulevičius, Aušrelė Liulevičienė, Gintautas Sabataitis, S. J., Zita Sodeikienė (techninė redaktorė), Nijolė Užubalienė, Juozas Vaišnys, S. J. Administratorius — Petras Kleinotas, S. J. Viršelis ir vinjetės — Algirdo Kurausko. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. U.S.A. Telefonai: RE 7-8400 ir RE 7-8401. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. Prenumerata metams — $4.00. Atskiro numerio kaina — $0.40.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $4.00, single copy 40f, Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and at additional mailing office.

Krenta? . . . Kyla? . . . Skrenda?