LITUANISTINIO ŠVIETIMO TALKA

Didžiai Gerbiamasis Kunige Redaktoriau,

    Lietuviai mokytojai, susirinkę į savo pirmąją studijų savaitę Dainavoje, dėkoja Jums ir visam redakciniam kolektyvui už lituanistinio švietimo talką ir linki ir toliau visais būdais remti ir skatinti mūsų jaunimo lituanistinio ugdymo darbus.

Su pagarba

J. Kavaliūnas, Mokytojų studijų savaitės vardu

PUIKUS POKALBIS

    Puikus pokalbis su Expo 67 Krikščionių paviljono lankytojais! Puiki pati mintis ir Įdomiai pravesta. “Laiškams” reikia daugiau tokių tikrai gyvenimiškų susitikimų su žmonėmis, jų nuotaikomis ir problemomis...

G. I.

KALBOS GRYNUMAS

    Liepos-rugpiūčio mėn., Nr. 8. Naujame numeryje paties redaktoriaus užsimota įvairiau atpasakoti įspūdžius iš EXPO 67, ypač pokalbius prie Krikščionių paviljono. Pasirinktoji dialogo su žmonėmis forma gana šviežia, kai kur net gana išradinga. Alf. Grauslys rašo apie meilės poeziją, straipsnį paįvairinant Rainer Maria Rilkės, Arthur Rimbaud ir Henrich Heines poezijos vertimais. Be kita ko, šį kartą skaitytoją intriguos ir klausimo svarstymas: ar kunigams bus leista vesti? Numeris puikiai iliustruotas Expo 67 nuotraukomis, darytomis A. Kezio, S. J.

    Apie “Laiškų Lietuviams” gražų redagavimą, turinio ir estetinio sutvarkymo prasmę, čia jau ne kartą esame pasisakę. Tačiau žurnalui linkėtume siekti dar didesnio — visapusinio tobulumo. O tobulumas dar nepasiektas kalbos grynume. Šiokio tokio kalbinio gruodo žurnalo puslapiuos vis dar pasitaiko. Tiesa, to gruodo yra visoje mūsų spaudoje.. Tačiau mėnesinis 44 psl. žurnalas turėtų būti peržiūrimas atidžiau...

Draugas, IX. 30.

PIRMA BALANDŽIO

    Beskaitydamas Jūsų gražiai leidžiamo bei redaguojamo “Laiškai Lietuviams” birželio mėnesio numerį, pastebėjau mažą žinutę apie Žalakevičiaus kartu su italų bei britų artistais ruošiamą filmą. Dėl šios žinutės noriu pastebėti, kad tai yra pirmo balandžio pokštas, iškrėstas su nemažu jumoru “Literatūros ir Meno” skaitytojams. Šia žinute ne vienas ir užsienyje patikėjo. Norėjau Jums apie tai parašyti, kad žinotumėt, apie ką reikalas eina.

Stasys Lozoraitis, jr., Roma Įdėdami šį laišką, tuo pačiu norime patikslinti aną ištrauka ("L.L." VI, 262 psl.). — Red.