BRUNO MARKAITIS,S. J.

     "I fled Him, down the nights and down the days" — nauja Kezio fotografijų knyga. Ji skirtinga tuo, kad Tėvas Kezys savo fotografijoms pasirinko specialų tekstą, būtent, anglų poeto Francis Thompson'o autobiografinę poemą, vardu "The Hound of Heaven". Joje autorius aprašo savo odisėją gyvenimo klystkeliais (manoma, kad jis buvo ne tik stikliuko mėgėjas, bet ir narkotikų vartotojas) ir nuolatinius bandymus taisytis, iki pagaliau atranda dvasinę atramą kryžiuje. Poema parašyta pereitam šimtmety, bet idėjos tebėra šviežios ir aktualios.

     Šios knygos idėja, atrodo, gimė Baltimores Ecumedia televizijos programoje "Man on the Move". Jos vedėjas kun. Kazimieras Pugevičius buvo pakvietęs Algimantą Kezį savo fotografijomis iliustruoti Thompson'o poemą minėtoje programoje. Vėliau kilo mintis televizijos programos medžiagą pritaikyti spaudai ir išleisti ją atskira knyga.

     Kezio naujoji knyga skirtinga dar ir tuo, kad "The Hound of Heaven" pagrindinis veikėjas yra pats autorius Thompson, o fotografijose svarbiausias vaidmuo teko moteriai — šiuo atveju Genovaitei Kolytaitei - Niemiro, dešimtį metų kalėjusiai Vorkutos koncentracijos stovyklose. Kai knyga buvo ruošiama, ji lankė savo gimines Amerikoje.

     "Šios moters veidas buvo įdomus tuo", sako Algimantas Kezys, "kad jame atsispindėjo išgyventa kančia bei siaubingų dienų prisiminimas. Tad ir apsistojau prie jos kaip pagrindinės knygos veikėjos, kuri pasektų savo veido išraiška Thompson'o eilių mintis bei pergyvenimus. Tokiu būdu, knyga "I fled Him, down the nights and down the days" yra ne vien vaizdų komentaras didžiajam poeto Thompson'o kūriniui, bet ir kuklus paminklas mūsų Sibiro tremtiniams, kurių praeities kančia ir vargai dar vis atsispindi veido bruožuose, žvilgsny bei ašarose".

     Klausantis įvairių pastabų bei komentarų apie Algimantą Kezį ir jo kūrybą, atrodo, kad jis, kaip ir bene kiekvienas didesnio masto kūrėjas, retai yra suprantamas saviškių. Todėl nenuostabu, kad jo bendrabroliai, greičiausiai, turi patį kukliausią ir ribočiausią supratimą, kas jis yra, kokį kelią jis yra nuėjęs, kiek darbų nuveikęs, kiek širdžių grožiui ir gėriui atvėręs.

     Kezys yra dabartinės civilizacijos vaikas, civilizacijos, kurią dominuoja televizija, fotografija, filmas. Jis jau seniai paklausė Leono XIII žodžių, pasakytų kunigams: "Išeikite iš zakristijų į gyvenimą". Atrodo, kad jo pasirinktas kelias ir būdas dalintis su kitu žmogumi krikščioniškomis vertybėmis kaip tik ir pabrėžia dažnai pamirštamą faktą, kad mes negimstame kunigais, bet žmonėmis. Ir jei pasirenkame kunigystę, tai ji turi tapti ne tik mūsų viso gyvenimo, bet ir kitų viso gyvenimo formuojančia tikrove, plačiausiai ir giliausiai siekiančiu veiksniu. Kiekvienas bandymas apriboti kunigystę ir per ją krikščioniškų vertybių Įtaką yra žalingas ir pačiai kunigystei, ir gyvenimui, ir žmonėms.

     Todėl kunigas, kaip fotografas, rašytojas, poetas, kompozitorius, žurnalistas, gydytojas, advokatas, net politikas, gali duoti tai specialiai gyvenimo sričiai dimensiją, kurio pasaulietis gali ir neturėti. Iš šio pasakymo nenorime daryti taisyklės. Bet jei kiekvienam krikščioniui taikomi evangelijos žodžiai — "Jūs esate žemės druska ir pasaulio šviesa" — tai jie ypatingai taikomi kunigui ir jo turimiems talentams. Mat, ir kunigas turi reikštis kaip pilnutinis žmogus. Maža rasime atvejų, kur talento užkasimas būtų kam nors išėjęs į naudą.

     Kaip vienas iš tų, kurie turėjo daugiau ir artimesnių progų stebėti Algimanto Kezio kūrybinį vystymąsi, aš džiaugiuosi jo nuveiktais darbais, jo nuolat gyva vaizduote ir vizija, jo naujais planais, jo kantriu ir ištvermingu darbu.

     Nuoširdžiai sveikintinas jis ir su šia knyga. Tikiuosi, kad ji bus populiari. Estetiškai ji galėjo būti patrauklesnė. Bet čia jau leidėjų dalykas. Tėvas Algimantas Kezys, kaip kunigas, kaip lietuvis ir kaip žmogus, liudija, jog prasmingos kūrybinės pastangos, ypač šioje civilizacijoje, prabyla į žmogų suprantamiausia kalba, atveria dvasią gėriui, o širdį — grožiui.

     "I fled Him, down the nights and down the days".Loyola University Press, Chicago. Kaina: $3.35.