1971 / SAUSIS - J ANUAR Y / VOLUME XXII, NO. 1

NAUJI METAI — NAUJI LAPAI Juozas Vaišnys, S. J.    3

EILĖRAŠČIAI Gražina Tulauskaitė    5

ORGANINĖS VIENYBĖS KELIU Vacys Kuprys    6

LITURGIJOS DALYVIŲ VEIKLUMAS Kun. dr. S. Žilys    10

MODERNIEJI BARBARAI... Juozas Prunskis    13

JAUNIMAS DABARTY IR ATEITY Gabija Juozapavičiūtė    16

GIEDRĖ ŽUMBAKIENĖ    19

MARIJA MONTESSORI D. Petrutytė    20

KALBA J. Vaišnys, S. J.    23

TĖVYNĖJE D. Bindokienė    25

KĄ DARYTI SU VAIKAIS, NEKALBANČIAIS LIETUVIŠKAI?  LM    27

KADA VISKAS BUVO KAIP PASAKOJ... Nijolė Jankutė    29

NAUJA ALGIMANTO KEZIO KNYGA B. Markaitis, S. J.    30

PUPOS PASAKA Zita Sodeikienė    31

ATSIŲSTA PAMINĖTI    32

ATGARSIAI    33

PAŽVELGUS Į PRAĖJUSIUS METUS Redakcija    36

IŠDUOTAM BROLIUI (eilėraštis) Ada Karvelytė    36

Šis numeris yra iliustruotas Giedrės Žumbakienės emalių nuotraukomis (2, 18 ir 19 psl.). 35 psl. V. Kauliaus, S. J. nuotraukos. Užsklandos: 15 ir 26 psl. — P. Augiaus; 4, 28 ir 34 psl. — Jūratės Eiaukaitės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

KAI VERČIAME GYVENIMO LAPĄ PO LAPO,

KARTAIS PAKLAUSIAME PATYS SAVE:

KAS GI YRA TAS GYVENIMAS?

KARTAIS JIS YRA LYG LAIVO PLAUKIMAS PER JŪRĄ,

O KARTAIS JIS ATRODO KOVA.

JIS YRA NUOLATINIS IEŠKOJIMAS,

SIEKIMAS GĖRIO, GROŽIO, TIESOS.

GYVENIMAS YRA SUSITIKIMAS IR ATSISKYRIMAS.

JAME SU DAUG KUO SUSITINKAME,

SU DAUG KUO SKIRIAMĖS.

GIMDAMI SUSITINKAME SU PASAULIU,

MIRDAMI — SKIRIAMĖS.

TAČIAU TARP GYVENIMO IR MIRTIES

YRA ŠIMTAI SUSITIKIMŲ IR ATSISKYRIMŲ.

PLAUKDAMI, KOVODAMI IR IEŠKODAMI,

SKIRIAMĖS SU TUO, KAS NETIKRA, NEGRAŽU IR NEGERA,

KAD SUSITIKTUME SU GĖRIU, GROŽIU IR TIESA.