1971 / VASARIS -FEBRUARY / VOLUME XXII, NO. 2

MINTYS VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI Juozas Vaišnys, S. J.    39

ISTORIJA IR MITAI    F. Jucevičius    44

LIETUVA JAUNŲJŲ ŠIRDYSE Antanas Saulaitis, S. J.    51

NEGIMUSIOJO DIENORAŠTIS    Al. Gimantas    53

ZITA SODEIKIENĖ    54

EILĖRAŠČIAI    Vladas Šlaitas    56

JAUNIMO PASAULIS    Gediminas Kijauskas, S. J.    57

TEVYNĖJE    Danutė Bindokienė    61

O VIS DĖLTO NESUSIKALBAME    Henrikas Žemelis    63

KALBA    Juozas Vaišnys, S. J.    66

MIRUSIO UŽMARIO ĮAMŽINTOJI GYVYBĖ  Nijolė Jankutė    68

ATGARSIAI    69

LIETUVOS OPEROS AUKSINIS JUBILIEJUS  Redakcija    72

Šis numeris iliustruotas Zitos Sodeikienės kūrinių nuotraukomis. Fotografijos — Lietuvių Foto Archyvo. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio. Užsklandos: 50 psl. — D. Aleknienės, 56 psl. — P. Augiaus, 70 psl. — J. Eidukaitės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, prof. Petras Jonikas (kalbos skyriaus patarėjas), Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

SKAUDŽIAI BE VILTIES, KURČIAI BE AIDO

MUS PIKTOS VĖTROS VERPETUOS SVAIDO.

PAILSO JĖGOS, APTEMO MINTYS,

IR ĖMĖ BROLIS BROLIO BAUGINTIS.

TIK TU, BRANGIOJI, VISIEM VIENODAI

TĄ PATĮ VAIZDĄ IŠ TOLO RODAI:

PRO KRAUJO PUOTĄ, LIEPSNA GAISRUOTA,

ŽIEDAIS SPYGLIUOTAIS APVAINIKUOTA,

SPINDI AUKŠTYBĖJ, TĖVŲ ŠALIE.

SPINDĖK, BRANGIOJI, SKAUSMU AUGINTA.

JAU LAUKTAS RYTAS PRO DŪMUS ŠVINTA.

IR MES, KLAJŪNAI, SU RYTO GIESME

SVETUR SUKELTUS SKAUSMUS IŠLIESME

IR GRĮŠIM, GRĮŠIM SILPNI, IŠBALĘ,

BUČIUOSIM ŽEMĘ, GAIVINSIM GALIĄ.

TIK KOLEI STAUGIA AUDRINGI VĖJAI,

SPINDĖK AUKŠTYBĖJ, KAIP MAN SPINDĖJAI,

TOLIMA, BRANGI TĖVŲ ŠALIE!

Putinas

Ateities dimensija (kolažas)

Apmąstymas (ofortas)