1971 / KOVAS-MARCH / VOLUME XXII, NO. 3

KANČIA IR PAGUODA  Juozas Vaišnys, S. J.    75

PASAULĖŽIŪRINĖ BAZĖ — KRIKŠČIONIŠKOSIOS VEIKLOS RODYKLĖ A. Paškus    76

JAUNIMO PROBLEMŲ NAUJOS DIMENSIJOS Gediminas Kijauskas, S. J.    81

DŽIUGIOS PROŠVAISTĖS IŠ LAIŠKO ŠEŠĖLIŲ Ignas Serapinas ir Vaiva Vėbraitė    84

KOKS JAUNIMO DIEVAS? A. Saulaitis, S. J.    86

SVARBESNIEJI MONTESSORI METODO BRUOŽAI D. Petrutytė    88

KODĖL ŠEIMOS SKIRIASI? Stebinti Moteris    92

EILĖRAŠČIAI Ada Karvelytė    93

TAUTA TIKROVĖS IR MITO ŽAISME V. Bagdanavičius    94

SUSIMĄSČIUS PRIE ALANTO NOVELĖS... Kęstutis Trimakas, S. J.    96

KALBA    98

TĖVYNĖJE    100

ATGARSIAI    103

FILMAI Marija Smilgaitė    105

Šis numeris iliustruotas Eleonoros Marčiulionienės keramikos    kūrinių nuotraukomis. Visos nuotraukos Lietuvių Foto Archyvo, išskiriant 107 psl. Užsklandos: 87 psl. — A. Kurausko, 93 psl. —    Sesers Mercedes, 99 ir 106 psl. — Jūratės Eidukaitės. Viršelis ir skyrių vinjetės — Algirdo Kurausko.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Redakcijos nariai: Dalia Aleknienė, Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Eglė Juodvalkytė, Vytautas Kasniūnas, Virgilijus Kaulius, S. J., Algimantas Kezys, S. J., Marija Smilgaitė, Nijolė Užubalienė.

Administracija: Petras Kleinotas, S. J. ir Dana Kurauskienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Telefonas — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 5 dol., atskiro numerio kaina — 50 centų.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $5.00, single copy 50c. Second-class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

PASKLIDĘ PO PLAČIUOSIUS SVETIMUS KRAŠTUS,

VISI PAKLYDOME PASAULIO LABIRINTE,

KUR LEKIAM, SKUBAM, IEŠKOME,

BET KUR IR KO — DAŽNAI NEŽINOM PATYS.

IŠ DIDMIESČIO KLAIDŽIŲ IR SURAIZGYTŲ GATVIŲ,

KUR TIEK TAMSOS, IR TRIUKŠMO, IR KLASTOS,

NELENGVA BUS IŠEIT Į ŠVIESŲ KELIĄ,

JEI MŪSŲ MINTYS IR TROŠKIMAI

NEKILS AUKŠTYN SU KRYŽIAIS PAKELĖSE

IR NEŽIŪRĖS Į GALUTINĘ PERGALĘ,

KURI UŽBAIGS ŠIOS ŽEMĖS SKAUDŽIĄJĄ GOLGOTĄ.

BET KAM GYVENIMAS IR KAM KANČIA?

TAI GAL RIMČIAUSI IR SUNKIAUSI KLAUSIMAI.

TIK JEI ŠIRDIS PAKILS AUKŠTYN NUO ŽEMĖS

IR ŽVILGSNIS SUSITIKS SU TUO, KURS SAKO:

AŠ ESU TIESA, GYVENIMAS IR KELIAS,

TAI TIK TADA MUMS VISKAS PAAIŠKĖS,

KAM GIMSTAM, MIRŠTAM, KENČIAM IR GYVENAME.

Eleonora Marčiulionienė  Vaza