JAUNIMO CENTRO priestatą šiais metais būtinai reikia baigti, nes jo jau seniai laukia Dariaus ir Girėno lituanistinė mokykla, įvairūs archyvai, Čiurlionio galerija ir mūsų organizacijos, kurioms dabar jau trūksta savaitgaliais vietos Jaunimo Centre. Visiems didelis patogumas bus ir kavinė bei skaitykla. Šioje nuotraukoje matyti priestato fasadas — tai architekto J. Muloko kūrinys. Šiam kūriniui, kurį autorius norėtų pavadinti “Lietuviškuoju polėkiu”, mintį davė Čiurlionio tarybos darbai. Čia skrenda Vytis tarp debesų, virš miestų, mūrų, kolonų ir piramidžių. Skrenda į ateitį — į gražesnę Lietuvos ateitį. Jaunimo Centro tikslas ir yra toks pat — kurti ir užikrinti Lietuvos ateitį, auklėjant jaunimą susipratusiais lietuviais. Tai yra ne tik Tėvų Jėzuitų ir ne tik Čikagos lietuvių, bet mūsų visų bendras reikalas. Jūsų visų pagalba šio pastato užbaigimui yra būtinai reikalinga. Už ją bus dėkinga ateities Lietuva.

DAINOS IR POEZIJOS VAKARAS

     Šių metų kovo 27 d. Jaunimo Centre buvo metinis “Laiškų Lietuviams” parengimas — dainos ir poezijos vakaras. Pirmiausia buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams. Šiais metais konkurse nedalyvavo nė vienas čikagietis. Premijos pasiskirstė po įvairius pasaulio kraštus: I premija — Nina Gailiūnienė, Hartford, Conn., II — Vacys Kuprys, Cicero, Ill., III — Gediminas Šilkas, Vokietija, IV — Elena Jačiunskienė - Gerdauskaitė, Australija. Premijų įteikimo iškilmėse dalyvavo tik Vacys Kuprys. Jam premiją įteikė mecenatai: Vincas Kuliešius ir Stefanija Rudokienė.

     Po premijų įteikimo buvo meninė dalis, kuriai vadovavo Danutė Bindokienė. Pirmiausia savo poeziją paskaitė penki jaunieji poetai: Vilija Bilaišytė (ji skaitė savo sesers Živilės poeziją), Jurgis Bradūnas, Eglė Juodvalkytė, Viktoras Dirda ir Austė Pečiuraitė. Paskui buvo solistės Ginos Čapkauskienės koncertas, akompanuojant Aleksandrui Kučiūnui. Retai kada teko matyti tokios publikos ovacijas ir tokį susižavėjimą soliste, kaip šį kartą.

     Žmonių prisirinko nemažai, bet vis dėlto galėjo būti daug daugiau. Atrodo, kad daugumą mūsų tautiečių labiau patraukia kvapios vakarienės arba kokios nors lengvo žanro operetės. Visi “Laiškus Lietuviams” giria, sako komplimentus, bet kai reikia konkrečiai savo atsilankymu juos paremti, tai dažnai nueina kitais keliais. Malonu, kad ne visi taip elgiasi. Tad visiems atsilankiusiems labai nuoširdus ačiū! Dėkojame programos dalyviams, talkininkams ir visiems kitiems kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šio vakaro pasisekimo.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Vytautas Volertas. PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas 1971 m. Aplankas — Giedrės Vaitienės. 274 psl., kaina 5 dol.

Dr. Jonas Grinius. LIETUVIŲ KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS. Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Metraščio V tomo. Roma, 1970 m. 182 psl., kieti viršeliai.

METRAŠTIS, V tomas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys. 624 psl. Redaktorius A. Liuima, S. J., Piazza della Pilotta, 4, Roma.

Joseph Ehret. BALTISCHES SCHICKSAL. Čia prof. J. Eretas trumpai, bet gana išsamiai stengiasi supažindinti kitataučius su Lietuva, Latvija ir Estija. Žinoma, daugiausia jis kalba apie Lietuvą.

LIEPSNA, nr. 3. Montrealio Lituanistinės mokyklos mokinių laikraštis. Redaguoja Rasa Lukoševičiūtė. Padeda: Gintaras Nagys, Vida Burbaitė, Dana Styraitė, Rimas Ališauskas, Albertas Skučas. Administratorės: Rūta Rudinskaitė ir Rūta Pocauskaitė.