A. TYRUOLIS

     Tai antrasis O. Nendrės romanas, pasirodęs dvejiems metams praėjus nuo pirmojo — "Aidas tarp dangoraižių", kur buvo parodytas vienos lietuvės tremtinės likimas šio pokario metu.

     "Antrojoj bangoj" užsibrėžta pavaizduoti gan platų laikotarpį, pradedant dar pirmuoju pasauliniu karu ir baigiant antrąja bolševikų okupacija (laiko atžvilgiu pasitaiko šiokių tokių nesutapimų). Tai, sakytum, vienos didelės lietuvių šeimos istorija to laikotarpio eigoj.

     Romanas, parašytas aiškiai katalikiškoj, idealistinėj, humanitarinėj (žydų globojimas!) ir pedagoginėj dvasioj, turi daugiau tezinio romano bruožų. Gal aiškiausiai tai matyti iš teigiamų ir neigiamų veikėjų parinkimo. Kalbant apie teigiamus veikėjus, matome, kad Jurgis Klevas turi visus jauno, pirmaisiais nepriklausomybės metais žuvusio studento Jurgio Krasnicko (1902-1922) bruožus. Jam ir jo tragedijai pavaizduoti autorė paskyrė nemaža puslapių, bet apie šį jauną idealistinį kultūrininką praverstų ir visas romanas. (Toks romanas kaip tik šiom dienom ir pasirodė — tai Karolės Pažėraitės "Anapilio papėdėje", išleistas Lietuviškos Knygos Klubo Čikagoj). Sunkiau pasakyti, kiek realios atramos "Antrojoj bangoj" turi neigiamas tipas Tomas Šakalys, su Jurgiu kartu ėjęs aukštesnįjį mokslą, bet pagaliau nuėjęs bolševikams tarnauti ir atlikęs Kaino rolę (nužudęs Jurgį).

     Į romaną įpintas vienas intriguojąs, bet su tolimesne veiksmo eiga nedaug ką bendro teturįs epizodas — tai Andriaus ir Jadzės "romanas", pasibaigęs tragiškai (Andrius kariuomenėj žūva nuo atsitiktinio šūvio, Jadzė lieka su pavainikiu). Gal būt, autorei ir čia bus rūpėję parodyti "karštos meilės" pavojus ir Klevų šeimos humanitarinį mostą (kūdikio įsūnijimą).

     Tolimesnėj veiksmo eigoj tėvas Juozas Klevas dėl neįmanomos išpildyti duoklės komunistinei valdžiai patenka į kalėjimą ir ten žūva, našlei Anelei antruoju bolševikmečiu siūloma steigti pavyzdinį kolūkį, o jai su tuo nesutinkant, išvežama į Sibirą.

     Ryšium su Klevo ieškojimu kalėjime autorė gan detaliai ir, be abejo, autentiškai aprašo kalinių kankinimo įrankius, kurių kolekcija tiesiog šiurpą kelte kelia (13 skyr.). Smulkiai taip pat aprašomas slapstymasis nuo gresiančių išvežimų su pirmąja tų vežimų banga. įpinta ir partizanų veikla kovoj su stribais.

     Kadangi autorei daugiau rūpėjo idėjinis momentas, tai ji ne tiek vysto intrigą ar kuria charakterius, kiek rodo vienokio ar kitokio tipo veikėjus. Kompoziciniu atžvilgiu tai daugiau nuoseklus įvykių nupasakojimas, paįvairintas gan gausiais dialogais. Romanas nepretenduoja į kokias literatūrines aukštumas, jis daugiau priklauso lengvesnio pasiskaitymo žanrui, kartu pasižymėdamas lengvu pasakojimu ir giedria nuotaika. Meniškai romaną apipavidalino P. Jurkus.

O. Nendrė. ANTROJI BANGA; romanas. Chicago, Ill., 1970. 202 p. Kaina $3.50.