DANUTĖ BINDOKIENĖ

     Erotinė literatūra Amerikoje ir kai kuriuose Europos kraštuose šiuo metu taip išplitusi ir "ištobulinta", kad jos kūrėjams darosi kaskart sunkiau kuo nors nustebinti skaitytoją. Tuo tarpu lietuvių literatūra pasižymi tiesiog senmergiška nekaltybe, nes autoriai stipriau erotinių temų beveik neliečia. Darosi nuostabu, kad J. Tininio "Dailininko žmona" ateina pas skaitytojus kaip tik erotinio romano vardu (arba bent taip vilojančiai ją pavadina knygos aplankas).

     Pradėjus versti puslapius, susidaro įspūdis, kad J. Tininis, smalsiai nusiteikusiam skaitytojui, yra iškrėtęs linksmą pokštą. Jeigu tiesa, kad autorius, tyčiomis sušaržavęs romano personažus ir sustatęs juos lyg margoje šachmatų lentoje, pasakoja įvairius jų ėjimus su neslepiama šypsena, tada tie veikėjai bei jų nuotykiai yra bent priimtini.

     Pagrindinis "Dailininko žmonos" veikėjas — emigrantas Algis Vilmantas, kurio pirmuoju asmeniu rašomas romanas, nė viename puslapyje negali užmiršti, kad jis yra ta ašis, apie kurią sukasi knygos veiksmas. Jis nepraleidžia nė mažiausios progos, neparodęs savo pranašumo prieš nekultūringus, paviršutiniškus australus, nepasididžiavęs savo išsilavinimu, talentu. Jis, mat, dailininkas, nors laikinai plauna lėkštes ligoninės valgykloje, bet nė kiek neabejoja, kad pasaulis vieną dieną bus paklotas po jo kojomis. Dar neįtikinamesnė ir lėkštesnė yra Algio mylimoji, vėliau žmona, australe Moira. Ji parodoma kaip religinga protestantė (audros metu paaukojusi brangųjį perlą bažnyčiai, kad būtų išgelbėta), motinos norams ir auklėjimui paklusni duktė (atsisakiusi tekėti už Vilmanto, nes mama nori turtingo žento), tačiau jau antrame pasimatyme išsirengia pozuoti Vilmanto studijoje. Arba vėliau, prisiekdinėdama meilę savo vyrui, susitikinėja su jo priešu Henry Bell, iki paaiškėja, kad naujagimis Vilmantukas turėtų vadintis Bell pavarde...

     Jeigu jau romano veikėjai atrodo neįtikėtini, tai jų gyvenimas ir nuotykiai klostosi lyg kokia fantastiška pasaka, skirta suaugusiems. Pvz.: Vilmantas, patyręs, kad Moiros mamai mieliau turtingas žentas, nuvyksta į pajūrį, kur žvejojami perlai, ir bematant sučiumpa tokį didelį, gražų perlą, kokio niekas niekuomet nebuvo matęs. Kitame epizode Vilmantas patupdomas į daboklę devynioms paroms, nes tramvajuje paspoksojęs į gražią australę! Sunku patikėti, kad demokratiškoje Australijoje žmogus dėl tokio menkniekio būtų išlaikytas kalėjime be teisės pranešti žmonai, darbdaviui ar advokatui. Kai pagaliau Vilmanto ir Moiros santuoka subyra, turtingas amerikietis pasisiūlo perkelti Vilmantą į Ameriką, suruošti jo paveikslų parodą ir duoti visokeriopą paramą. Tokių pasakiškų įvykių knygoje apstu.

     Gal būt, romane norėta pavaizduoti skaudžios mišrių vedybų pasekmės, ypač kai jų partneriai ateina iš skirtingų kultūrų bei gyvenimų ir vienas antro visai nesistengia pažinti. Kad tos pasekmės skaitytojui nesukelia užuojautos, o greičiau šypseną, tai jau kitas dalykas.

     J. Tininis, atrodo, pažįsta Australiją, nes vietovaizdžių ir gamtos detalių aprašymai skamba autentiškai, yra įdomūs. "Dailininko žmona" vaizduoja lietuvio emigranto kūrimąsi tolimoje Australijoje ir todėl tema labai aktuali, šių dienų lietuvio išeivio istorijos dalis. Romanas parašytas paprastai, sakiniai taisyklingi, sklandus, tik gaila, kad korektūros klaidų nemažai užsilikę. Kažkodėl autorius vartoja žodį "misteris", kai turime lietuvišką jo pakaitalą. Taip pat akį rėžia kai kurie kiti vertimai iš anglų kalbos pvz.: bušai, ušeretė, šanelis ir kt.

     Skaitytojui, kuris daug nesigilina į turinį ar personažus, "Dailininko žmona" suteiks keletą malonių poilsio valandėlių.

“DAILININKO ŽMONA”. Romanas. Parašė J. Tininis. Viršelį piešė Giedrė Vaitienė. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje.

Kaina $5.00, gaunama “Drauge”.