LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO 1971 M. FOTOGRAFIJOS KONKURSAS

1.    Konkurse gali dalyvauti visi lietuvių kilmės asmenys.

2.    Konkurse bus dvi grupės: a. nespalvotų (monochromatinių) nuotraukų ir b. spalvotų skaidrių. Nuotraukos turi būti išimtinai dalyvio darbas. Jos turi būti ne mažesnės kaip 5X7colių, o ne didesnės kaip 16X20colių ir priklijuotos prie kartono. Kiekvienos nuotraukos antroje pusėje turi būti užrašyta dalyvio vardas, pavardė, adresas ir nuotraukos pavadinimas. Skaidrės turi būti įdėtos j popierinius arba plastikinius rėmelius. Rėmelių dydis turi būti 2X2coliai. Skaidrės, įdėtos tarp stiklų, nebus priimamos. Kiekviena skaidrė turi būti pažymėta žodžiu "Priekis” jos priekyje, kaip ji normaliai žiūrima be jokių aparatų. Ant kiekvienos skaidrės rėmelių turi būti užrašyta dalyvio vardas, pavardė, adresas ir skaidrės pavadinimas.

3.    Dalyvavimo mokestis yra 3dol. kiekvienai grupei (6dol., dalyvaujant abiejose grupėse).

4.    Kiekvienas gali dalyvauti vienoje arba abiejose grupėse.

5.    Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip aštuonias nuotraukas ir ne daugiau kaip aštuonias skaidres. Galima dalyvauti ir su mažiau darbų.

6.    Siųsti nuotraukas, skaidres ir mokestį, o taip pat ir prašyti įvairių platesnių informacijų galima šiuo adresu: John G. Evans, Jr., 6845S. Western Ave., Chicago, Ill. 60636. Tel. 737-8600.

7.    Visos nuotraukos ir skaidrės pasilieka L. F. A. nuosavybe, nebent kitaip būtų pažymėta.

8.    Vertinimo komisijos sąstatas bus paskelbtas vėliau.

9.    Premijos bus paskirstytos tokiu būdu:

I    premija(100 dol.) už patį geriausią kūrinį — nuotrauką arba skaidrę. Mecenatas — Chicago Savings and Loan Assn.

II    premija(50dol.): už nuotrauką — paskolos lakštas (Savings Bond), Holsum Bakery, p. L. Kutchins; už spalvotą skaidrę — paskolos lakštas (Savings Bond), Midland Savings and Loan Assn.

III    premija:už nuotrauką 25dol. vertės prekių iš Norman Burstein Furs; už spalvotą skaidrę 25dol. vertės prekių iš Furniture Center, Inc., p. J. Lieponis.

Taip pat bus duodamos šios dovanos už paminėtinus darbus iš abiejų grupių:

Spalvotų skaidrių grupėje:

1. 20gal. benzino iš Rockwell Standard Station.

2.    Pietūs dviems asmenims Sharkos restorane.

3.    Butelis konjako (Knights Inn).

Nuotraukų grupėje:

1. Kelionės žadintuvas (Evans Funeral Home).

2.    Pietūs dviems asmenims Sharkos restorane.

3.    Pietūs dviems asmenims Diamond Head restorane.

10.    Nuotraukos ir skaidrės bus priimamos iki 197t m. spalio mėn. 15dienos, 11. L. F. A. pasilieka sau teisę premijuotus kūrinius spausdinti spaudoje.

12. Vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis.

JAUNIMO CENTRO STATYBA

     Jau atėjo vasara, netrukus bus ruduo, kai prasidės mokslo metai ir visokeriopa organizacinė veikla. Kad Jaunimo Centre visi rastų vietos, būtinai jo praplėtimo darbai turi būti užbaigti. Dabartinė statybos fondo padėtis yra gana liūdna. Už dabar turimas santaupas negali būti nė kalbos apie statybos užbaigimą iki rudens, tad labai laukiama visų lietuvių pagalba. Juk ši statyba yra vykdoma ne tėvų jėzuitų, bet visų lietuvių naudai. Veltui mes kalbėsime ir rašysime apie lietuvybės išlaikymą, apie mūsų jaunimo auklėjimą, jeigu neturėsime vietos, kur susirinkti, jeigu vis truks patalpų lituanistinėms mokykloms ir organizacijų susirinkimams.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Prof. dr. Zenonas Ivinskis. PROF. PRANAS DOVYDAITIS, apaštalautojas ir mokslininkas. “Šaltinio” leidinys Anglijoje 1970 m. Galima gauti pas autorių, 53 Bonn, Am Hof 34, West Germany.

Zenonas Ivinskis. DIE BALTISCHE FRAGE IM 17. JAHRHUNDERT.

LIETUVA, filatelistų draugijos biuletenis, nr. 2/146/.

MIRTIES SUKAKČIAI ARTINANTIS

Jurgis Krasnickas buvo nužudytas 1922 m. spalio 25 d. Jis mokėsi Marijampolėje, Voroneže, Vilniuje. Studijavo Muensteryje, Vokietijoje. Savo sugebėjimais, išsilavinimu ir veikla jis užsitarnauja, kad 50 m. mirties sukakties proga būtų atitinkamai paminėtas. Jis gali būti puikus pavyzdys mūsų dienų jaunimui. Jurgis Krasnickas tai yra tas pats Jurgis Tauras, apie kurį rašo Karolė Pažėraitė “Anapilio papėdėje”. Apie jį yra ruošiamas leidinys, renkami atsiminimai. Tad visi, kurie su juo studijavo, mokėsi ar veikė organizacijose, prašomi siųsti atsiminimus šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių Archyvas (Jurgio Krasnicko leidiniui), 5620 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636.

DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

20 dol. aukojo: J. Klimas, dr. V. Miknis.

10 dol. aukojo: A. Matulionis, prel. V. Balčiūnas.

7 dol. aukojo: O. Sabalys.

5 dol. aukojo: A. Grigaliūnas, B. Kripkauskienė, T. Zailskienė, V. Norvilas, F. Černius, A. Poskočimas, E. Vitkus, A. Valavičius, R. Kriaučiūnas, J. Vaineikis, M. Ostrauskas, E. Dimskis, B. Dikinienė, J. Butvilą, D. Žiūraitis, kun. V. Karalevičius, kun. J. Pragulbickas, J. Bilevičius, E. Jucevičius, M. Vaišvilienė, P. Juodikis, kun. L. Dieninis, N. Šumskienė, kun. A. Rubšys, A. Sadauskienė, Z. Koronkevičius, J. Raišys, V. Urbonas, M. Ambrozaitis, B. Kliorė, A. Lesevičius, O. Motusaitis, O. Veleikis, dr. A. Martus, I. Kalvaitis. R. Korzonas, M. Žmuidzinienė, O. Jankevičiūtė, A. Lišauskas, J. Balbatas, B. Perry, P. Nenius, K. Alminas, B. Čižikas, P. Kalvaitis, J. Gužaitis, J. Butikas, O. Ožalas.