"Laiškų Lietuviams” dainos ir poezijos vakare savo poeziją skaičiusieji jaunieji poetai: Vilija Bilaišytė (ji skaitė savo sesers Živilės eilėraščius), Jurgis Bradūnas, Eglė Juodvalkytė, Austė Pečiūraitė ir Viktoras Dirda.

 

 

Koncertinę vakaro programą atlikusi solistė Gina Čapkauskienė su akomponiatorium Aleksandru Kučiūnu.

Visos nuotraukos Virgilijaus Kauliaus, S.J.

 

Premijų mecenatai: Stefanija Rudokienė ir Vincas Kuliešius. Programos vadovė Danutė Bindokienė. Solistė Gina Čapkauskienė.