(Pirmoji kun. Alfonso Grauslio knyga)

BRUNO MARKAITIS, S. J.

     Knygos vardas man duoda progą pateikti keletą minčių ir apie autorių, ir apie knygą. Vardas labai charakteringas tiek Žmogui, tiek jo raštams.

     Pirmiausia apie žmogų. Apie knygos autorių. Lietuviškajai visuomenei jis gerai pažįstamas savo pamokslais, rekolekcijomis, straipsniais. Jau nuo seniai matyti jo asmenyje ieškojimas. Ir ieškojimas to, kas gyvenime ir žmoguje yra geriausio, gražiausio, kilniausio. Dar nuo Lietuvos laikų jo interesai nuolat dauginosi, platėjo, gilėjo. Jis nuo seno buvo inteligentas geriausia žodžio prasme. Jau Kaime jam buvo labai įdomus teatras, opera, koncertai, parodos, paskaitos. Jo kuklūs ištekliai greitai išsibaigdavo, perkant knygas, užsisakant žurnalus. Kadangi autorius laisvai skaito septyniomis kalbomis, tai jam knygos pasaulis buvo didesnis ir atviresnis, bet taip pat brangesnis pinigine prasme.

     Po karo kun. Grauslį matome Vokietijoje, Italijoje, Argentinoje ir Amerikoje. Be to, skaitlingos kelionės su rekolekcijomis ir misijomis po JAV ir Kanadą. Bet kur jis būtų bebuvęs, jis ieškojo. Kai daugelis tremtinių (ir pasauliečių, ir kunigų) pirmoje eilėje rūpinosi patogesniu įsikūrimu ir stipriau garantuota ateitimi, autorius liko ištikimas savo pasirinktai linijai, pasaulėžiūrai, interesams, kurie savo pačia prigimtimi duoda daug progų stebėti žmogų egzistencialiniuose gyvenimo momentuose. Kai ne vienas tremtinys skundėsi Amerikos nekultūringumu, kun. Grauslys buvo dažnas svečias muziejuose, koncertų salėse, knygynuose. Jis greit sužinodavo, kur rodomas naujausias ir geriausias filmas. Jį dažnai rasdavai vartantį naujausią ir vertingiausią knygą. Jo kuklios pajamos skubiai palikdavo jo kišenę, grįždamos knygos, žurnalo, plokštelės pavidale.

     Kalbant apie autoriaus interesus, tenka prasmingiau sustoti ties jo meile kūrybinei teologijai, literatūrai bei poezijai ir muzikai. Jis yra vienas iš tų retesnių žmonių, kurio pirmas klausimas po pasisveikinimo būna, ar jau skaitei vėliausią Hans Kueng'o knygą, ar matei paskutinį Bergman'o filmą, ar girdėjai naujausią Penderecki kūrinį. Jis vienas iš tų retesnių kunigų, kuris yra nuodugniai išstudijavęs Vatikano II dokumentus, daug apie juos rašęs ir paskaitose kalbėjęs. Jam rūpi liturginiai klausimai, bažnytinės reformos, aktualiųjų problemų sprendimas.

     O dabar apie knygą. Ieškantis Dievo veido ir rašo apie tą ieškojimą. Jį gvildena, aptaria septyniais plačiais skyriais: 1. Gyvenimo būdas apsprendžia tikėjimą; 2. Kančia Dievo Veido šviesoje; 3. Nėra man gera be Tavęs; 4. Grožis — kelias į Dievą; 5. Grožio šaltiniai; 6. Gera širdis — Dievažmogio širdies atspindys; 7. Širdis krikščioniškos meilės tarnyboje.

     Kas skaitytojui pirmiausia kris į akį — tai nepaprastas autoriaus apsiskaitymas, išsamus grožinės literatūros pažinimas. Reikia pastebėti, kad autorius neskiria knygos nuo rašytojo, kūrėjo nuo kūrinio. Mat, jis čia regi, ir su pagrindu, žmogų ieškantį Dievo ir tą ieškojimą išsakantį per savo kūrybą.

     Autorius skiria didelį dėmesį ne tik religinei, bet ir poetinei tiesai, kuri ne vieno mintytojo laikoma giliausia tiesa. Nuolat remdamas savo pažiūrą, savo įsitikinimą gausiom ir autoritetingom citatom, kun. Grauslys skaitytoją ne tik įtikins, bet ir praplės jo akiratį, aiškiai parodydamas, kad ieškojimas yra ir gyvenimo prasmė, ir jo tikslas. Bet čia siūlomas ieškojimas veda pozityviais, statybiniais keliais, kurie žmogų, jau nekalbant apie antgamtinį elementą, gali gerokai praturtinti, sukilninti, apšlifuoti.

     Gal kai kurie profesionalai menininkai ne visur sutiks su specifiniais autoriaus kuriai nors meno šakai taikomais komentarais ir išvadomis. Autorius, nepretenduodamas nei į meno filosofus, nei kritikus, atrodo, duoda daugiau savo asmeninio patyrimo sintezę, kuri yra pakankamai įtikinanti, nes daug kur remiasi garsiais vardais ir svariomis nuomonėmis.

     Ko šių eilučių rašytojas pasigenda knygoje — tai stipresnio akcento žmogaus darbui ir jo nenuilstančioms pastangoms. Be abejo, čia iškiltų skirtingos pasaulėžiūros ir konkretesnio prie problemos priėjimo klausimas. Bet toks kelias būtų artimesnis mūsų laikams ir jis būtų siūlytinas antrajai kun. Grauslio knygai. Tai sakome su pagrindu, nes pirmoji "Ieškau Tavo Veido" laida jau baigiama išparduoti.

     Bendrai paėmus, kun. Grauslio knyga yra verta didelio visų dėmesio. Ji yra turtingas, seniai lauktas ir dvasią pakeliąs įnašas į mūsų literatūrą. Knyga skaitoma lengvai, intriguojančiai.

Alfonsas Grauslys. IEŠKAU TAVO VEIDO. Spausdino Draugo spaustuvė. Viršelis Giedrės Vaitienės. Kaina 5 doleriai.