Paryžiaus Notre Dame katedros pamokslininko domininkono Bernardo Bro pamokslai kas sekmadienį 10 val. transliuojami per radiją ir 11 val. — per televiziją. Pravedus tyrimus, nustatyta, kad tų televizijos pamokslų klauso 5 mil., o radijo — 2 mil. žmonių. Pamokslininkas kun. Bro praeitais metais gavo 62,000 laiškų.

•    Kuboje savo nuncijų Vatikanas buvo atšaukęs 1961 m., kai diktatorius Castro ištrėmė 600 užsieniečių kunigų, 1,000 broliukų ir 2,500 užsieniečių seselių. Dabar yra paskirtas vadinamasis pronuncijus, arkv. Mario Tagliafierri, 48 m., anksčiau buvęs Apaštališkasis delegatas Čade ir Congo.

•    Pirmą kartą raud. Kinijos sostinėje užsienietis kunigas Jose Cruz, Ateneo universiteto prezidentas, lydėjęs į Pekiną skridusį Philipinų prezidentą Marcos, galėjo atnašauti mišias. Tam reikalui jam buvo skirtas vienas Pekino svečių viešbučio kambarys. Komunistams ten įsigalėjus, užsieniečiams kunigams nebuvo leidžiama atnašauti mišių. Ir dabar prie to kambario durų buvo sargyba. Kinų tose pamaldose nebuvo.

•    Ekvatorinės Gvinėjos vyriausybė uždarė tris katalikų seminarijas, kuriose rengėsi į kunigus 110 klierikų. Ekvatorinė Gvinėja yra daugiausia katalikiškas kraštas. Sostinėje iš 185,000 gyventojų net 170,000 yra katalikai.

Buvusiems kaliniams globoti kun. Dismas Clark yra įsteigęs specialius namus, kurių adresas: Dismas Clark Foundation, 5025 Cote Brilliante Avė., St. Louis, Missouri 63113. Jie įsteigti 1959 m. Per metus juose randa globą apie 200 iš kalėjimo paleistųjų. Iš viso tuose namuose rado prieglaudą jau apie 4,200 buvusių kalinių, kol jie susirado sau pastovias gyvenimo vietas. Tuose namuose turimi 22 tarnautojai, kurie teikia patarimus kaliniams, paruošia darbams ir stengiasi padėti rasti tarnybas. Per metus tų namų išlaikymas kainuoja 260,000 dol. Pusę tos sumos duoda federalinis iždas ir valstija, o kitą pusę gauna iš aukų. Namų steigėjas kun. Clark jau yra miręs prieš 12 m. Po jo mirties namams vadovauja kitas jėzuitas — kun. Fred L. Zimmerman.

•    Vatikano biblioteka šiemet švenčia 500 metų sukaktį. Joje yra 70,000 rankraščių, turinčių didelės istorinės reikšmės, taipgi yra 770,000 knygų.

•    Ugandos prezidentas ištrėmė 16 Veronos tėvų misijonierių.

•    Charismatinio atsinaujinimo konferencijoje Steubenvillėje, N.C., dalyvavo apie 600 kunigų iš 48 valstijų.

•    Paulius VI jį aplankiusiems lietuviams piligrimams pasakė, kad katalikų tikėjimo visuotinumas juos jungia su viso pasaulio tikinčiaisiais. Popiežius pažymėjo, kad jaučiasi susivienijęs su lietuviais. "Tas visuotinumas leidžia jums jaustis daug labiau sujungtiem tarp savęs, nors esate išblaškyti po pasaulį, ir su savo broliais savo pamiltoje gimtojoje žemėje, sujungtais turtinga, garbinga, pastovia krikščionijos tradicija. Mūsų mintys drauge su jūsiškėmis lekia pas jūsų numylėtuosius ir pas mūsų brolius tikėjime, užtikrinant jiems savo tėvišką rūpestį, skatinant juos mūsų maldomis nuolankiam ir nuoširdžiam ištikimumui Kristui ir jo Bažnyčiai", — kalbėjo Paulius VI. Šiuos jo žodžius lietuviams pacitavo net ir amerikiečių spauda.

•    Čenstakavoje, Marijos šventovėje Lenkijoje, daugiau kaip pusė milijono žmonių buvo suplaukę į Marijos iškilmes.

•    Net 25,000 darbininkų iš Neapolio apylinkių priimdamas audiencijoje popiežius Paulius VI pažymėjo, kad smurto ir neapykantos priemonėmis negalima pasiekti taikos ir teisingumo. Krikščionybė palengvins darbo naštą, tikėjimas sustiprins solidarumą ir brolišką meilę.

•    Bulgarijos prezidentas Živkovas ir užs. reik. ministeris Mladenovas aplankė popiežių ir tarėsi Bažnyčią liečiančiais klausimais.

•    Vysk. W. A. O'Connor pasitraukė iš Springfieldo, Ill., vyskupoo pareigų, sulaukęs 71 m. amžiaus. Jo vieton paskirtas St. Louis vysk. padėjėjas vysk. J. A. McNicholas.

•    Lenkijoje žmonės savo ištikimybę Bažnyčiai parodo ypatingai gausiu lankymusi į pamaldas. Bažnyčios niekada nebuvusios taip pilnos, kaip dabar.

•    Meilės apaštalavimas turi būti gyvas šeimose. Taip kalbėjo Philadelphijos kardinolas Kroli savo pamoksle Šv. Pauliaus bažnyčioje už Romos sienų, sakydamas pamokslą maldininkams ir primindamas, kad meilė padės išlaikyti šeimų neišardomumą.

•    Christoferių sąjūdžio kūrėjas kunigas James G. Keller, Maryknoll kunigų bendruomenės narys, šiemet švenčia 50 m. kunigystės sukaktį. Garsus jo sąjūdžio šūkis: "Geriau uždegti vieną žvakutę, kaip nuolat skųstis tamsa".

•    Dr. Tomo Dooley, didelio pasišventimo gydytojo, kuris darbavosi Laose ir Kambodžoje, beatifikacijos byla siekiama pradėti, tikintis, kad tas didelio pasiaukojimo vyras bus paskelbtas šventuoju.

•    Austrijos katalikų labdaros organizacija "Caritas" leidžia žurnalą, kurio tiražas siekia 1,300,000; per paskutinius 5 metus žurnalas pasaulio varguomenei šelpti surinko per 53 mil. austrų šilingų.

•    Ruošiantis tarptautiniam Eucharistiniam kongresui, kuris įvyks 1976 m. Philadelphijoje, bus pravesta dvasinio atsinaujinimo programa visose JAV parapijose. Bus specialios pamaldos, susitelkimo dienos, paskaitos, diskusijos aktualiais religiniais klausimais.

•    Net 40 episkopalų ir anglikonų katedrų dekanų delegacija iš JAV ir Kanados, popiežiui Pauliui VI leidus, Romoje, vienoje Vatikanui priklausančioje bažnyčioje, atnašavo savo šv. mišias. Juos asmeniškai pasveikino popiežius. Pamokslą jų Šv. Povilo bažnyčioje, Romoje, pasakė katalikų prel. arkiv. W. Baum iš Vašingtono, D.C. Episkopalai pripažino, kad katalikų Bažnyčia yra kaip pastovumo uola, svarbi visiems krikščionims šiame nepastoviame pasaulyje.

•    Marksistas Samora Machel, Mozambiko prezidentas, uždraudė krikštyti vaikus. Aišku, kad draudimas daugiausia nukreiptas prieš katalikus.

•    Pasauly yra 609,360 katalikų seselių vienuolių. Iš jų 137,009 darbuojasi misijose. Apie tai paskelbė Vatikano radijas.

•    Du kunigai: amerikietis pranciškonas M. J. Cypher ir kolumbietis I. Betancourt, drauge su dviem pasauliečiais misijonieriais ir 10 valstiečių buvo nužudyti Honduras karių ir žemių savininkų agentų kai buvo stengiamasi sulaikyti tūkstančių neturtingųjų žemdirbių demonstracijas, siekiant žemės reformos.