“Laiškų Lietuviams” konkursas

     Mūsų paskelbtas straipsnio konkursas baigiasi šių metų gale. Laiko jau ne taip daug beliko. Iš praktikos žinome, kad daugelis vis atidėlioja ir pradeda rašyti, kai jau būna likusios tik kelios dienos. Žinoma, taip rašant, ir rezultatai nebūna labai geri. Tad patariame jau dabar pradėti rašyti.

     Konkurso temos: vyrams: Kokią norėčiau turėti žmoną; moterims — Kokį norėčiau turėti vyrą; jaunimui — Kokius norėčiau turėti tėvus.

     Jaunimui dar yra skiriama ir kita tema — Jaunimas ir religija. Čia reikia panagrinėti, ar jaunimas domisi religija, ar nuo jos tolsta. Kokios priežastys? Žinoma, jaunimas gali rašyti ir kitas temas, skirtas vyrams ar moterims.

     Tas pats asmuo gali rašyti kelias temas ir laimėti kelias premijas.

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 31 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol., V — 25 dol. Premijų mecenatai: Jolita ir Vita Kriaučeliūnatiės — 150 dol., Birutė Lieponytė — 100 dol., Ona ir Vincas Kuliešiai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos "Laiškų Lietuviams" koncerte 1976 m. vasario mėn. 22 d., sekmadienį, Jaunimo Centre. Koncerto programą šiais metais atliks jaunimas: Jaunimo Centro choras "Audra", Jaunimo Centro studentų tautinių šokių ansamblis ir tautinių šokių grupė "Žilvitis".

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ADOMAS GALDIKAS. Monografija. Išleido Magdalena Galdikienė. Redagavo dr. Juozas Girnius. Dailininkas — V. Vizgirda. Spalvotų reprodukcijų fotonuotraukos — V. Maželio. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos leidykla. Didelis formatas, kieti viršeliai, 192 psl., kaina 20 dol.

Pranas Naujokaitis. LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. II tomas. IV dalis — Posūkis estetine naujų kelių ieškojimo linkme (1907-1928). Išleido JAV LB Kultūros taryba 1975 m. Spaudė Vl. Vijeikio spaustuvė Čikagoje. Kieti viršeliai, 582 psl., kaina 10 dol.

Prel. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas. UŽGĘSĘ ŽIBURIAI. Biografijų ir nekrologų rinkinys. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo akademija 1975 m. Romoje. Perspausdinta fotomechaniniu būdu. Perspausdinimo išlaidas apmokėjo Elena Mickeliūnienė. 502 psl., kaina nepažymėta.

LITHUANIANS IN HAMILTON. HAMILTONO LIETUVIAI. Kanados Lietuvių Bendruomenės Hamiltono apylinkės 25 metų sukakčiai ir Pirmajai Kanados Lietuvių Dainų ir Šokių šventei paminėti. Išleido KLB Hamiltono apylinkė 1975 m. Redagavo Vytautas P. Zubas. Didelis formatas, 112 psl., kaina 6 dol. su persiuntimu.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, M.I.C. VIENUOLINIS GYVENIMAS arkiv. Jurgio Matulaičio sampratoje. Išleido Immaculata Press, Putnam, Conn., rankraščio teisėmis 1975 m. 88 psl.

Jonas Aistis. KANAUNINKAS JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS. Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 37-50 psl.

AŠTUNTASIS AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS. Amerikos Lietuvių Tarybos leidinys 1975 m. Spaudai paruošė Juozas Prunskis. 118 psl.

Vilius Bražėnas. SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽMONIJĄ. Informacinė apžvalga. Išleido “Laisvosios Lietuvos” knygų leidykla 1975 m. Čikagoje. 110 psl., kaina nepažymėta.

LITUANUS, 1975 m. Vol. 21, No. 2. Šiame numeryje daugiausia rašoma apie M. K. Čiurlionį.

Filatelistų Draugijos LIETUVA biuletenis, nr. 3 (165). Redaguoja E. Petrauskas. Administratorius K. Rožanskas, 3450 W. 62nd St., Chicago, 111. 60629.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindoklenė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Ku-rausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.