EUROPOJE

•    Raitus piligrimus, Šventųjų metų proga atjojusius iš Avignon, Prancūzijos, į Romą, pasveikino pats popiežius Paulius VI.

•    Trečią kartą įvyko pasitarimas tarp katalikų ir rytų stačiatikių teologų. Posėdžiai vyko Vienoje, Austrijoje, rugp. 29 - rugs. 5 d.

•    Iš Romos traukinys su 1000 maldininkų jau 24-ti metai iš eilės nuvyko į Liurdą. Juo važiavo trečdalis kunigų, o kiti — ligonys.

•    Jugoslavijos katalikų savaitraščio "Glas Koncila" redaktrius kun. Zivko Kustic nubaustas 5 mėn. kalėjimo už "agitavimą prieš valstybę".

•    Gregorianumo universiteto (jėzuitų) rektoriumi antru kartu trejiems metams išrinktas kun. H. Carrier, SJ. Tas universitetas yra Romoje. Jame profesoriauja ir du lietuviai jėzuitai: kun. dr. A. Liuima ir kun. dr. P. Rabikauskas.

•    Bulgarijoje iš 8,5 mil. gyventojų katalikų tėra 70.000. Popiežius Bulgarijai paskyrė du naujus vyskupus ir dabar pirmą kartą, nuo to, kai Bulgarija pateko komunistų kontrolėn, visos trys katalikų vyskupijos turi vyskupus.

•    Vatikano radijas paskelbė, kad pusė visų nuolatiniais diakonais įšventintų vyrų yra JAV-se. Europoje jų yra 450, kurių pusė — Vakarų Vokietijoje; Brazilijoje yra 118, Čilėje — 60.

•    Vatikanas leidžia savo dokumentus, susietus su II Pasauliniu karu. Rudenį jau išeina devintas tomas. Iš viso bus 11 ar 12 tomų.

•    Žiniomis iš Romos, gražaus aktyvumo parodo karmelitų ordinas. Vyrų karmelitų yra 2.200, pasiskirsčiusių 26-se kraštuose. Moterų karmeličių esama apie 2.600. Karmelitai stipriai veikė ir Lietuvoje, įsikūrę XVI šmt., bet rusai po sukilimo 1864 m. juos uždarė.

•    Net apie 500.000 maldininkų rugp. 13 d. buvo susirinkę į Fatimą melstis už savo šalį — Portugaliją.

•    Oberammergau mieste Kristaus kančios vaidinimų tekstas nuo 1980 m. bus kiek pakeistas. Ligšiolinis tekstas, sukurtas kun. J. Daisenberger maždaug prieš šimtą metų, randamas per stipriai Kristaus mirties priežastį siejąs su žydais. Naujame tekste būsiąs daugiau pakaltintas Liuciperis. Iš tikrųjų bus daugiau atgaivinamas ankstyvesnis vienuolio benediktino kun. F. Rosner dar XVIII šimtmety sukurtas tekstas.

•    Čenstakavoje Marijos šventovę lanko daug žmonių. Apie 15.000 maldininkų pėsti iš Varšuvos atėjo į Čenstakavą per 8 dienas, nukeliaudami net 125 mylias.

•    Iš Briuselio, Belgijos, 20 maldininkų pėsti nuvyko į Romą. Ėjo 45 dienas.

•    Iš šiaurės ašigalio srities, iš Suomijos miesto Rovaniemi, prancūzas G. Touzeau pėsčias išėjo į Romą; 3.600 mylių kelionę pėsčiomis paaukojo už pasaulio taiką.

•    Sovietų Sąjungoje trijose stačiatikių seminarijose mokosi 750 studentų, besirengiančių kunigystei.

•    Protestantai taipgi turi savo pranciškonų vienuolynus: D. Britanijoje (anglikonų), Švedijoje (liuteronų, 800 narių). Tarp jų ir katalikų pranciškonų užmegzti ryšiai. Prancūzijoje ir Anglijoje veikia bendri jų židiniai, kur gyvena katalikai ir nekatalikai pranciškonai kartu.

•    Paulius VI viename savo laiške ragina dažniau naudotis atgailos sakramentu ir pažymi, kad pirma turėtų būti pirmoji išpažintis, o tik vėliau pirmoji Komunija. Nepagiria kitokios praktikos.

•    Į Prahą, Čekoslovakiją, iš Romos parkviesta pranciškonių generalinė vadovė seselė Elika Prečnerova buvo tardoma 14 mėnesių; po ilgų Vatikano pastangų ji buvo išleista į Romą.

•    Net 3.000 pasaulio čigonų aplankė popiežių Paulių VI. Buvo priimti specialioje audiencijoje.

•    Vakarų Vokietijoje veikia 1.075 katalikų mokyklos, kurias lanko 250.000 moksleivių ir studentų.

•    Daugiau kaip 3.000 čigonų iš Vakarų Europos dalyvavo maldininkų kelionėje į Marijos šventovę Banneux vietovėje, Belgijoje.

•    Italijoje naujų kunigų įšventinimas nuo 1966 m. iki 1973 m. nukrito 35%. Įšventinta (1973 m.) 536 nauji kunigai.

•    Vatikane šiemet įvyko pirma automobilio nelaimė nuo pat 1961 metų: Etiopijos kolegijos rektorius kun. S. Ashghedom pataikė į šviesos stulpą ir nusibrozdino galvą.

•    Tarptautinė katalikų radijo ir televizijos sąjunga savo centrinę būstinę atkėlė į Briuselį.

AZIJOJE

•    Betliejaus universitetas, vedamas Krikščioniškųjų Brolių, yra vienintelė aukštoji mokykla Izraelyje, atvira arabams.

•    Izraelio vyriausybė paskelbė, kad katalikų kunigai ir vienuoliai, vykstantieji Šventaisiais metais į Romą, neturės mokėti paprastai imamų 250 dol. už vizą. Pasauliečiams duodama 50% nuolaidos.

•    Komunistinė Laoso vyriausybė tremia užsieniečius misijonierius. Vieni iš pirmųjų ištremti dešimt italų kunigų.

•    Katalikų šalpa Hong Konge neturtingųjų paramai per 20 paskutiniųjų metų yra davusi 46 mil. dolerių.

•    Pakistane, kur yra 53 mil. gyventojų, katalikų tėra 337.300, bet jie įstengia vesti daug ligoninių, mokyklų, ambulatorijų ir vykdo stambius butų statymo planus.

AFRIKOJE

•    Vienuolė Sean Underwood jau septyneri metai kaip viena savarankiškai skraido lėktuvu, gabendama į misijų stotis vaistus ir sergančiuosius į ligonines. Skraido sausose Turkanos srityse, Kenijos šiaurėje. Ji yra amerikietė, išėjusi gailestingųjų seserų mokyklą Airijoje. Misijų draugai jų vienuolijai nupirko lėktuvą. Tada ji šešis mėnesius mokėsi skraidyti. Ligonius kartais jai tenka gabenti 300 mylių.

•    Zambijos prezidentas Kenneth Kaunda paskyrė medalį šaričių seselei Raquel Rivard, kanadietei, pasižymėjusiai Zambijoje savo pasišventimu.

•    Angolai popiežius Paulius VI paskyrė šešis naujus vyskupus, visus kilusius iš to krašto; taip pat įsteigė keturias naujas vyskupijas. Dabar jų ten bus 13.

AUSTRALIJOJE

•    Australijos vienuolė Janet Mead savo "pop" stiliumi sukurta melodija laimėjo JAV Auksinės plokštelės premiją. Šių plokštelių parduota per 1.000.000. Sesuo Mead taipgi gieda Australijos katedroje.