J. S.

     —    Dukrele, mokykis šeimininkauti! — sakydavo man mama.

     Aš patempdavau lūpą ir atrėždavau:

     —    Kai reikės, išmoksiu!

     O prireikė greitai. Jau pirmąjį rytą po vestuvių manasis atsikėlė ir sako:

     —    Aurelija, ką valgysim pusryčių?

     —    Arbatos išvirsiu! — linksmai atsiliepiau.

     —    O prie arbatos ką? — paklausė.

     —    Blynų iškepsiu!

     —    Gerai, — apsidžiaugė jis.

     Pietums iškepiau vėl blynų. Vakarienei vėl... Po savaitės vyras jau tesu valgė trečdalį blynų porcijos. O dar po trijų dienų visai atsisakė valgyti ir tarė:

     —    Brangioji, kada keisi meniu?

     —    Šiandien, mielasis, šiandien. Išvirsiu balandėlių. Tu mėgsti?

     Pakštelėjo jis man į skruostą ir išėjo į darbą. Aš puoliau gaminti. Susiradau kopūstą. Susimaliau mėsos. Suvyniojau į kopūsto lapus ir sumečiau į puodą. Užkūriau ugnį, užpyliau vandens ir pamaišiau samčiu, kad neprisviltų.

     Kai nukaičiau, buvo ne balandėliai, o kažkokia makalynė. Tuoj viską išverčiau lauk. Ir gerai padariau. Netrukus parėjo Rimas. Jis apsidairė, pauostė ir susiraukęs pasakė:

     —    Tai išlėkė balandžiai, tik kvapas nekoks liko!

     —    Aš... aš tau blynų iškepsiu! — susigriebiau.

     —    Ne, ne, ne!... — suvaitojo Rimas.

     Greitai nusivilko švarką, pasiraitę rankoves ir ėmėsi darbo. Man buvo gražu žiūrėti, kaip jis mikliai sukosi. Kai balandžiai buvo gatavi ir kvapūs garavo ant stalo, pro duris kyštelėjo galvą mano mama. Aš ją pakviečiau pietų ir susigėdusi pasakiau:

      Na matai, išmokau...

     Ji pažvelgė į Rimą su prijuoste... 

•    Kolumbo Vyčiai dabar turi 1,200,000 narių. Jų vyriausias vytis yra J. W. McDevitt.

•    Aleksandras Solženicynas jį aplankiusiam kun. Raymond Jaeger pareiškė, kad komunistinė ideologija yra ne rusiška. Toks didelis kraštas kaip Rusija, kalbėjo Solženicynas, gali augti savo ribose ir jam nereikia komunistinės ideologijos, siekiančios užvaldyti pasaulį, kai tuo tarpu pačioje Rusijoje visi yra vargšai, o valstybė turtinga. Solženicynas pažymėjo, kad Rusijos vyskupai yra komunistų partijos kontroliuojami, tačiau Bažnyčiai geriau su vyskupais, kaip be jokių vyskupų. Pasauliečiai ir kunigai giliai prisirišę prie Bažnyčios, ir šių dienų Rusijoje jaučiamas sąjūdis artėjimo prie Bažnyčios. Sovietų Sąjungoje išaugo nauja inteligentija, kuri yra rusiška ir kuri yra už religinę laisvę. Apie du šimtai egzempliorių jo knygos "Gulag Archipelago" yra slapta įgabenta į Sovietų Sąjungą.

•    Arti 500 aukštesniųjų mokyklų moksleivių ir studentų iš 33 vyskupijų 1975 m. vasarą savanoriškai darbavosi Appalachia srityje, JAV pietuose, padėdami vietos neturtingiems gyventojams. Juos globojo Glenmary misijonieriai.

•    Stojančių į JAV seserų vienuolynus mergaičių skaičius paskutiniu metu didesnis, kaip bet kuriais kitais penkeriais paskutiniaisiais metais.