1975 / GRUODIS - DECEMBER / VOLUME XXVI, NO. 12

DIDELIO ŽMOGAUS MAŽAS DIEVAS

363

Nina Gailiūnienė

PAUL CLAUDEL

366

J. Venckus, S.J.

JIS TURĖJO KRIKŠČIONIŠKĄ ŠIRDĮ

368

Alfonsas Grauslys

TŪKSTANTĮ MYLIŲ DVIRAČIU — IV

371

Anicetas Tamošaitis, S.J.

NUOSTABŪS ATSITIKIMAI

375

Rokas Petkevičius

EILĖRAŠČIAI

380

N. Jankutė ir Z. Tenisonaitė

AR NĖRA RASTO NUOSAVOJE AKYJE?

381

D. Bindokienė

PĖDOS MIRTIES ZONOJE

383

E. L. P.

KALBA

385

Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

387

D. ir G. Vakariai

FILMAI

390

Juozas Prunskis

1975 M. TURINYS

394

 

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris iliustruotas dr. Juliaus Ramono nuotraukomis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Didžiausia bažnytine švente yra laikomos Velykos, nes Kristaus prisikėlimas yra viso mūsų tikėjimo pagrindas. Tačiau žmogiškajai prigimčiai, gal būt, artimiausia šventė yra Kalėdos. Jeigu Velykas galėtume pavadinti didinga dieviška švente, tai Kalėdos mums yra tikra žmogiška ševntė, nes čia minima toji paslaptis, kai net pats Dievas tapo žmogumi. Kai kas sako, kad dabar Kalėdos jau nustojo savo prasmės, nes jomis daugiausia pasinaudoja tik prekybininkai, siūlydami pirkti įvairias dovanas. Kai kurie kovoja ir prieš kalėdinių atvirukų siuntimą — pasikeitimą sveikinimais. Bet kažin ar visa tai turėtume smerkti? Juk Kalėdos primena didžiausią dovaną žmonijai — kad Dievas mums dovanojo pati save. Tad ar nėra ir mums visiems prasminga vieni kitiems duoti dovanas, vieni kitus prisiminti, susiartinti, kad labiau įsigalėtų toji tarpusavio meilė, kurią norėjo į žemę atnešti įsikūnijęs Dievas?

     Tad visiems mūsų skaitytojams ir bičiuliams linkime tos tikros kalėdinės dvasios, kuri mus visus suartintų, kad galėtume, užmiršę praeities netobulumus, krikščioniškiau pradėti naujuosius metus!