“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame septynioliktąjį straipsnio konkursą. Konkurso temos: vyrams — Kokią norėčiau turėti žmoną; moterims — Kokį norėčiau turėti vyrą; jaunimui — Kokius norėčiau turėti tėvus. Jaunimui dar skiriame ir kitą temą — Jaunimas ir religija. Čia reikia panagrinėti, ar jaunimas domisi religija, ar nuo jos tolsta. Kokios priežastys?

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 31 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol., V — 25 dol. Premijų mecenatai: Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės — 150 dol., Birutė Lieponytė — 150 dol., Ona ir Vincas Kuliešiai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol.

     Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” koncerte 1967 m. vasario mėn. 22 d., sekmadienį, Jaunimo Centre.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Alfonsas Grauslys. ŠVIESA TAMSOJE. Išleido “Krikščionis Gyvenime”, I.C.C., Putnam, Conn. 06260. 455 psl., kieti viršeliai, kaina — 8 dol., “Krikščionis Gyvenime” leidinių prenumeratoriams — 6 dol.

Jurgis Gliauda. PAGAIRĖ. “Draugo” konkurse premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas. Aplankas — A. Korsakaitės-Sutkuvienės. 270 psl., kaina — 4.50 dol.

ŠVIETIMO GAIRĖS, lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 12(16). Leidžia JAV LB Švietimo Taryba. Redaktorius — Petras Maldeikis. Red. pavaduotojas — Juozas Masilionis.

LITUANUS, 1975 m., nr. 1. Naujas adresas: 6621 S. Troy, Chicago, Ill. 60629.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME “LAIŠKU LIETUVIAMS” RĖMĖJAMS

Po 4 dol. aukojo:kun. J. Kluonis, kun. M. Kirkilas, L. Vilimas, J. Stanislovaitienė, B. Lukas, J. Samaitis, L. Balaišis, V. Kazlauskas, E. Vitkus, I. Jakimavičiūtė, A. Paulius, O. Dargienė, J. Leščinskas, J. Sungaila, J. Gataveckas, Msgr. A. Bačkys, K. Gervilas, S. Charžauskienė, kun. J. Grigonis, E. Juknevičiūtė, V. Akelaitis, A. Matukas, J. Narukynas, J. Skladaitis, D. Žuraitienė, J. Kaunas, O. Motusaitienė, O. Ramanauskienė, G. Balčiūnas, A. Martus, kun. K. Gečys, J. Gritėnas, J. Meškauskas, P. Dirda, L. Radvila, J. Vadopalas, A. Ramonaitienė, O. Daškevičienė, B. Baras, kun. J. Žuromskis, E. Masaitienė, J. Balnionis, A. Martišius, S. Mazilius, A. Petrašiūnas, V. Numgaudas, M. Noreikienė, P. Norvilas, A. Jasčemskienė, M. Monkus, S. Giedrimienė, B. Aras, A. Čepėnas, M. Kušlikienė. Po 3 dol. aukojo: J. Ivanauskas, K. Martinkus, J. Vailokaitienė, V. Balnius, A. Kaspariūnas, J. Steponaitis, A. Dundulis, M. Pečiulienė, M. Stankūnienė, E. Diminskienė, J. Abraitis, V. Kamaitis, S. Rau-dienė, B. Monkevičienė, V. Tauras, A. Bakūnienė, J. Krišeiukaitis, M. Užgirienė, E. Praninskienė, O. Garūnienė, P. Skrupskis, O. Gervilienė.

Po 2 dol. aukojo:kun. V. Karalevičius, J. Tautvila, B. Beleškienė, M. Malčius, M. Židžiūnienė, A. Naujokas, V. Mikuckis, G. Biskis, G. Mitsevitz, P. Gluosnys, A. Skučienė, V. Kasakaitis, V. Kuzma, J. Raulinaitis, L. Zemgulienė, J. Naikelis, O. Kukarskienė, V. Sidabras, E. Barauskienė, A. Šembotas, J. Kliorienė, R. Petkevičius, B. Apanavičienė, V. Kežinaitis, L. Kezenius, K. Stravinskas, K. Drunga, V. Gliosas, J. Petrauskas, K. Eigelienė, M. Krasauskas, E. Arlauskienė, O. Juodvalkienė, G. Indreika, K. Daugvydas, J. Ugėnas, O. Zukienė, C. Petrulis, J. Banėnas, A. Šiaučiūnas, P. Sirgedas, A. Kašubienė, A. Orvidas, L. Vensauskienė, J. Arvydas, R. Balsienė, S. Graužinienė, A. Bliūdžius, T. Karaliūtė, J. Šalučka, O Martišauskas, K. Stašaitis, D. Liepas, E. Gimžauskienė, K. Jakštas, A. Sruoga, S. Kamarauskienė, A. Lukoševičiūtė, G. Senkevičius, J. Juras, J. Kižys, J. Puteris, A. Stankaitis, M. Raugienė, V. Mažeika, V. Remeikis, S. Nutautas, S. Rutkauskas, A. Škėmienė.

Po 1 dol. aukojo:kun. J. Tautkus, P. Žolynas, A. Jelionis, E. Kubilienė, A. Dubauskienė, A. Reivytis, V. Matulionis, J. Ambrizas, E. Ribokienė, M. Kulikauskaitė, M. Žmuidzinienė, G. Indreika, V. Dėdinienė, V. Knyvaitė, A. Grigelienė, G. Gedvilą, P. Laurinavičius, A. Grigaliūnas, B. Žemaitis, S. Vaičiulis, Z. Smilga, A. Gečius, E. Gepneris, P. Butkys, M. Kvedaras, K. Genčius, J. Jurgutis, E. Rudienė, E. Laukaitienė, C. Januševičienė, E. Sandanavičius, M. Bajoraitienė, V. Lelis, S. Zulpa, S. Tamulaitis, A. Saulis, kun. A. Babonas, P. Jonelis, P. Narbutis, A. Januška, O. Šilėnienė, V. Maciejauskas, A. Juodka, V. Valenta, I. Motekaitienė, A. Dorris.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Eivaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Kurausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, Ill. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.