1975 / GEGUŽĖ-MAY / VOLUME XXVI. NO 5

MOTINA

147

Jonas Miškinis

VYSK. MOTIEJUS VALANČIUS (II)

148

Vincentas Liulevičius

MOTERIS — BAŽNYČIOS DAKTARĖ (III)

152

Alfonsas Grauslys

LAIME ATRASI DUODAMAS

155

Danutė Augienė

BALTOSIOS GĖLELĖS PAVASARIS

157

A. Tyruolis

EILĖRAŠČIAI

158

Šv. Teresė

KARD. H. E. MANNING

159

J. Venckus, S.J.

MIRTIS ATĖJO PER NUODĖME

161

Aleksandras Kelmietis

PAVYDO LIGA

165

Nina Gailiūnienė

KALBA

170

Juozas Vaišnys, S.J.

TĖVYNĖJE

172

D. ir G. Vakariai

FILMAI

175

Juozas Prunskis

ATGARSIAI

177

 

TRUMPAI IŠ VISUR

178

J. P.

Viršelio ir 146, 162, 163, 179 psl. nuotraukos — Vilijos Eivaitės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Gegužės mėnuo, kai atgyja gamta ir pasipuošia žiedais, yra skirtas pagerbti skaisčiąją pavasario gėlę — Mariją. Ypač mūsų šalyje, Lietuvoje, gegužės mėnesio vakarais ne tik bažnyčiose, bet ir privačiuose namuose skambėdavo giesmės, skirtos mūsų dangiškajai motinai. Šį mėnesį mes prisimename bei pagerbiame taip pat ir savo žemiškąją motiną.

     Jeigu paklaustume, kas turi didžiausios įtakos visos žmonijos gyvenimui, tai, tur būt, teisingiausias atsakymas būtų — motina. Ir tai ne tik dėl to, kad ji duoda gyvybę, kad be jos visai nebūtų žmonijos. Ji žmonijai turi ir didelės dvasinės įtakos. Niekas negali paneigti tvirtinimo, kad kokios yra motinos, tokia ir žmonija.

     Tačiau daugelio pažiūra į motiną, į jos veiklą ir vietą visuomenėje yra labai klaidinga. Ne vienas pasako, kad motinos vieta yra ne organizacijose, ne visuomeninėje veikloje, o tik namuose: ji turi rūpintis šeima ir auklėti vaikus. Taip, tai yra jos pagrindinis uždavinys, bet šio uždavinio ji tinkamai neatliks, jeigu visą laiką bus užsidariusi namuose. Ji turi pažinti gyvenimą, jo pulsą, ji turi susipažinti su jaunimu ir jo problemomis ne tik savo šeimoje, bet ir už jos ribų. Ji turi turėti aiškią gyvenimo viziją, kurią perduos ir savo vaikams.