1975 / BIRŽELIS - JUNE / VOLUME XXVI, NO. 6

NEGESINKITE DVASIOS

183

A.

Rubikas

VYSK. MOTIEJUS VALANČIUS (III)

186

V.

Liulevičius

PIRMOJI MOTERIS — BAŽNYČIOS DAKTARĖ (IV)

189

A.

Grauslys

RELIGINĖ ATGAIVA ISTORINĖSE PROŠVAISTĖSE

192

J.

Prunskis

EILĖRAŠČIAI

194

Zenta Tenisonaitė

JEAN JACQUES ROUSSEAU

195

J.

Venckus, S.J.

TREČIASIS PASAULIS

200

V.

P. Zubas

TĖVŲ DŽIAUGSMAS

202

N.

Gražulienė

ŽVILGSNIS Į DVIKALBIŠKUMO PSICHOLOGIJA

205

L.

Mikulionis

TĖVYNĖJE

207

D.

ir G. Vakariai

POEZIJOS STEBUKLAS

210

R.

Šilbajoris

KALBA

211

J.

Vaišnys, S.J.

FILMAI

213

J.

Prunskis

ATGARSIAI

216

A.

Grinius

Šis “Laiškų Lietuviams” numeris iliustruotas Henrietos Virkau-Vepštienės fotografijos darbais. Ji yra gimusi Šiauliuose. Baigė Illinois universitetą BFA laipsniu. Dabar studijuoja fotografiją Čikagos Meno institute.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (Letters to Lithuanians). Published monthly except July and August, when bi-monthly, by the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636. Yearly subscription $6.00, single copy 60 cents. Second class postage paid at Chicago, Illinois, and additional mailing office.

     Bažnyčia birželio mėnesį skina Jėzaus Širdies garbinimui. Tai nėra koks nors davatkiškas pamaldumas, bet prisiminimas tos heroiškos meilės, kai Kristus net savo gyvybę paaukojo už mus. Argi tai neverčia ir mūsų šiek tiek susimąstyti ir stengtis parodyti Jam daugiau meilės ir dėkingumo?

     Šį mėnesį švenčiame ir tėvo dieną. Dažnai neįvertiname ir šio tylaus herojaus pastangų, kai jis nuo ryto iki vakaro dirba, atskirtas nuo šeimos džiaugsmų ir nuo vaikų krykštavimo, kad tik jie būtų sotūs ir laimingi.

     Mes, lietuviai, birželio mėnesį prisimename ir tuos savo tautos herojus, kurie paaukojo gyvybę už mūsų tėvynės laisvę. Pažvelgę į praeitį, matysime, kad mūsų tėvynė visuomet turėjo daug kovoti ir kentėti. Esame kankinių tauta. Ne be reikalo ir vienas mūsų tautos simbolių yra Rūpintojėlis. Supraskime, kad kančia žmogaus nežemina, bet grūdina ir kilnina. Tenebūna ji mums našta, slegianti prie žemės, bet galingi sparnai, kuriais pakiltume nuo šios žemės rūpesčių ir vargų prie Amžinosios Saulės, paverčiančios kančią pergalės triumfu.