“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Skelbiame septynioliktąjį straipsnio konkursą. Konkurso temos: vyrams — Kokią norėčiau turėti žmoną; moterims — Kokį norėčiau turėti vyrą; jaunimui — Kokius norėčiau turėti tėvus. Jaunimui dar skiriame ir kitą temą — Jaunimas ir religija. Čia reikia panagrinėti, ar jaunimas domisi religija, ar nuo jos tolsta. Kokios priežastys?

     Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąją pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki šių metų gruodžio mėn. 31 dienos.

     Už geriausius rašinius skiriamos penkios premijos: I — 150 dol., II — 100 dol., III — 75 dol., IV — 50 dol., V — 25 dol. Premijų mecenatai: Jolita ir Vida Kriaučeliūnaitės — 150 dol., Birutė Lieponytė — 100 dol., Ona ir Vincas Kuliešiai — 100 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol.

     Vertinimo komisija bus paskelbta vėliau. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” koncerte 1976 m. vasario mėn. 22 d., sekmadienį, Jaunimo Centre. Koncerto programą atliks Rimas Strimaitis (tenoras) ir Praurimė Ragienė (sopranas), akompanuojant Manigirdui Motekaičiui.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Konstantinas Avižonis. RINKTINIAI RAŠTAI. I tomas. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1975 m. Romoje. Šiame tome rašoma apie bajorus valstybiniame Lietuvos gyvenime Vazų laikais. XXII - 614 psl., kaina 16 dol.

Bronys Raila. PAGUODA. III dalis. Viršelis — Kosto Jezersko. Nidos knygų klubo leidinys 1975 m. 390 psl., kaina 6.50 dol.

Albinas Baranauskas. RUDENYS IR PAVASARIAI. I dalis. Aplankas — V. O. Virkau. Išleido Liet. Knygos klubas 1975 m. 350 psl., kaina 6 dol.

Aleksandras Radžius. BALTAS MĖNULIO MIESTAS. Eilėraščiai. Išleido M. Morkūnas 1975 m. Viršelis ir vinjetės — Danguolės Ston-čiūtės. 72 psl., kaina 3 dol.

J. Narūne. MŪSŲ ŽVIRBLIS. Iliustruoti eilėraščiai vaikams. Iliustravo Zita Sodeikienė. 16 psl., kaina nepažymėta.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, M.I.C. VIENUOLINIS GYVENIMAS arkiv. Jurgio Matulaičio sampratoje. Išleido Immaculata Press 1975 m. rankraščio teisėmis. 88 spl., kaina nepažymėta.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija Ei-vaitė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Algirdas Kurauskas, Nijolė Užubalienė. Administracija: Petras Kleinotas, S.J., ir Aleksandra Likanderienė. Viršelis — Algirdo Ku-rausko. Skyrių vinjetės — Jūratės Eidukaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, 111. 60636. Telef. — 737-8400. Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Conn. 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.