Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S.J. / Patarėjas — PROF. PETRAS JONIKAS

KAI KURIE NEVARTOTINI ŽODŽIAI

(Tęsinys)

kanuolė(vž.) — patranka.

kapčius(g.-l.) — ežiaženklis.

kašė(1.) — pintinė, kraitė, krežis.

katarinka(1.) — vargonėliai, ryla.

kermošius(vok.-l.) — turgus, mugė, prekymetis.

kielikas(1.) — taurė, stikliukas.

kilbasa(g.) — dešra.

kylys(vž.) — pleištas.

kinžalas(r.) — durklas.

kleckai(g.) — kukuliai.

klėtka(g.-l.) — narvas, narvelis.

klėtkuotas— languotas (pvz. sijonas).

klijonka(r.) — vaškytinė (drobė), klijuotė.

klynas(l.-g.) — pleištas; įsiuvas (drabužiuose); kyšulys (lauko).

knatas(g.-l.) — dagtis.

knopkė(r.) — mygtukas.

kodylas(g.) — smilkalai, smilkytuvas.

kolchozas(r.) — kolūkis.

kolieka(g.-l.) — luošys, invalidas.

kolioti(1.) — plūsti, koneveikti.

košeliena(hib.) — šaltiena, drebučiai.

koziris(r.) — švietalas.

kralikas(1.) — triušis.

kriaučius(g.-l.) — siuvėjas.

kudlos(g.-l.) — gaurai.

kudlotas— gauruotas.

kūkalis(g.) — raugė.

kvasas(1.) — gira.

kvietkas(g.-l.) — gėlė.

kvoldas(g.-l.) — klostė.

ledaunė(1.) — ledūnė, ledainė, ledinė.

leika(g.) — piltuvas, laistyklė.

lenciūgas(g.) — grandinė.

liktorius(vok.-l.) — žvakidė.

lineika(r.) — liniuotė.

lištva(l.-g.) — sąvara, varas.

maliorius(1.) — dažytojas.

mazolis(r.-l.) — nuospauda, trynė.

miera(g.-r.) — matas, saikas.

močeka(g.) — pamotė.

mogliai(vok.-sl.) — glostuvai.

mostis(g.-l.) — tepalas.

munštukas(vok.-sl.) — kandiklis, rūkiklis

muštarda(1.) — garstyčios.

muterka(1.) — veržlė.

nabagas(g.-l.) — vargšas. .

nabašninkas(g.-l.) — velionis.

nachalas(r.) — akiplėša.

naravas(g.-l.) nirtulys, nartas.

neprietelis(g.) — nedraugas, priešas.

neužilgo(sl.) — netrukus, greitai, tuoj.

noperckas(g.) — pirščiukas, antpirštis, siuvamasis žiedas.

obalsis(verstinis skolinys) — šūkis.

paduška(g.-l.) —pagalvė, priegalvis.

palocius(lot.-l.) — rūmai.

parėdas(g.) — apdaras, papuošalas.

parėdymas(g.) — įsakymas, paliepimas, potvarkis.

pasoga(g.-l.) — kraitis.

patėmyti(g.) — pastebėti.

pavelyti(g.) — leisti. pečius (g.-l.) — krosnis.

perdėtinis(vertinys iš 1. kalbos) — vyresnysis, viršininkas.

petruška(1.) — petražolė.

piela(si.) — piūklas.

pielyčia(g.) — brūžeklis, dildė.

plasteris(vok.) — trauklapis.

plėmas(g.-l.) — dėmė.

pletkas(1.) — apkalba, plepalas, liežuviai.

ploščius(g.-l.) — apsiaustas.

prabočius(sl.) — prosenis, protėvis.

prajovas(g.) — reiškinys.

prisieiti(si. reikšmės skolinys) — tekti, reikėti, prireikti.

prosas(g.-l.) — laidynė.

prūdas(g.) — tvenkinys, kūdra.

rankvedis(vertinys iš r. rukovodstvo) — vadovas, vadovėlis.

rašalas(g.) — mirkalas.

rasoda(g.-l.) — daigai.

rėdyti(g.) — rengti, daryti, taisyti.

retežis(g.) — grandinė, pančiai.

ripka(1.) — ritinys, ritulys.

rogatka(r.) — timpa. rokuoti (perdirbtas iš 1. rachowac) — skaityti, skaičiuoti.

rubežius(g.) — riba, siena.

rūgoti(g.) — bartis, murmėti, burnoti.

ružavas(1.) — rožinis, rožės spalvos.

saidokas(trk., g.-l.) — kilpinis.

samavoras(r.) — virtuvas. savastis (nevykęs darinys) — nuosavybė.

savistovus(verstinis skolinys) — savarankiškas.

seklyčia(g.) — menė.

skaurada(g.-l.) — keptuvė, spirgintuvė.

skiepas(1.) — rūsys.

skūpus(g.) — šykštus.

skūra(g.) — oda, kailis.

smakas(1.) — slibinas.

Smetona(g.)— grietinė. smičius (1.) — griežyklė.

smūtkelis(g.-l.) — rūpintojėlis.

spausdinys(nevykęs darinys) — spaudinys.

stanikas(1.) — liemenė, liemenėlė.

starkus(vok.-sl.) — gandras, gužutis.

stovyla(g.) — statula.

surėdymas(g.) — sutvarkymas, santvarka.

šarančius(1.) — skėrys.

šienikas(perdirbtas iš 1. siennik) — čiužinys, matracas.

šyna(vok., g.-l.) — ratlankis.

šinka(vok.-l.) — kumpis.

šiška(g.-l.) — kankorėžis.

šlipsas(vok.) — kaklaraištis.

šliūbas(1.) — jungtuvės, sutuoktuvės.

šliurės(vok.) — šlepetės, kurpelės.

šližikai(1.) — prėskučiai.

šmotas(1.) — gabalas.

šniūras(vok.-l.) — virvė, varstis.

špilka(vok.-l.) — segtukas.

špokas(1.) — varnėnas.

šriftas(vok.) — spaudmuo.

šriubas(vok.,l.-g.) — sraigtas.

štakietas(vok.-l.) — statinis, statinys.

Štrausas(vok.) — strutis.

švogeris(vok.-l.) — svainis.

tartokas(1.) — lentpiūvė.

terioti(g.) — niokoti, siaubti, naikinti.

trusikai(r.) — glaudės, kelnaitės.

turavoti(1.) — antrinti, pritarti.

tusyti (1.)— troškinti,

uksusas(g.) — actas.

ulioti(g.) — linksmintis, trankytis, puotauti.

užganėdinti(nevykęs darinys) — patenkinti.

užįdomauti(nevykęs žodis) — sudominti.

užpečkis(hib.) — užkrosnis.

velyk(sl.) — geriau, verčiau.

velyti(g.) — linkėti.

vygė(vok.) — lopšys.

vilyčia(g.) — strėlė.

Vilija(g.-l.) — Neris.

vinkelis(vok.) — kampainis.

vosilka(g.-l.) — rugiagėlė.

zovieskas(g.) — vyrius,

zubryti (r.) (mokantis) kalti,

zupė(vok.-l.) — sriuba.

žulikas(r.) — sukčius, apgavikas.