JAUNIMO CENTRO VAJUS

Visuomenės ir visų lietuviškų organizacijų paraginti, Tėvai Jėzuitai prieš metus paskelbė statybos vajų Jaunimo Centrui Čikagoje praplėsti. Kad statyba yra reikalinga, Jūs visi žinote ir dažnai mums esate priminę. Yra būtinas reikalas Jaunimo Centro patalpas paliuosuoti jaunimui, bet reikia apsaugoti ir lietuvių kultūrines vertybes, kuriomis Jaunimo Centras yra užverstas. Pasitarę su daugeliu, taip ir buvome nutarę eiti pažingsniui su statybos planais. Bet visa tai nepriklauso nuo mūsų, bet nuo Jūsų pageidavimų ir aukų. Visa tai, ką Jūs buvote mums patikėję, sudėjome lietuvybės išlaikymui. Aš tikiu, kad Jūs padėsite mums ir toliau. Noriu Jums pranešti, kad aukotojai po 1000 dolerių ir daugiau bus Lietuvių Kultūros ir laisvės švyturio garbės statytojai, kiti — statytojai. Taip jie bus atžymėti marmurinėje lentoje naujame pastate priminti jų aukas ateinančioms kartoms. — Tėv. J. Kubilius, S. J., Jaunimo Centro Direktorius.

REKOMENDUOJAMA DOVANA KALĖDOMS

Kalėdos yra religinė šventė, todėl ir Kalėdų proga siunčiamos dovanos turėtų būti religinio pobūdžio. Savo skaitytojams siūlome įsigyti puikiai išleistą ir vertingą leidinį apie šv. Mišias “Šventąją Auką” ir pradžiuginti savo draugus bei gimines, įteikiant jį dovanų Kristaus Gimimo šventėje. “Šventoji Auka” yra religinio pobūdžio knyga apie šv. Mišias: maldų vertimas Bruno Markaičio, S. J., fotografijos Algimanto Kezio, S. J., meninis apipavidalinimas Algirdo Kurausko. Užsakant šią knygą, rašyti: “Laiškai Lietuviams”, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. Knygos kaina 8 dol.

Štai kaip atsiliepė apie ją mūsų spauda:

Tai bene mūsuose pirmakartinis tokio pobūdžio, tokios temos ir tokio tiesiog tobulo, apipavidalinimo leidinys. Viršelis, titulinis puslapis ir kiti dail. A. Kurausko piešiniai bei prasmingas Bruno Markaičio, S. J., pradžios žodis tiksliai įveda į šv. Mišių aukos misteriją, kurią jau toliau sekame atitinkamų tekstų eilutėse ir reto ryškumo bei skoningo, tikrai kūrybingo pagavimo A. Kezio, S. J., nuotraukose, kuriose kone vieninteliu ten regimu objektu — rankomis pristatoma visa šv. Mišių esmingoji slinktis. Tokį leidinį reikia priimti kaip gilaus grožio poemą šv. Mišioms, parašytą Algimanto Kezio, S. J., nuotraukomis. — “Draugas”.

Mūsų religinė literatūra nėra turtinga iškiliais leidiniais. Be to, nedažnai joje padvelkia gaivus naujumas. Užtat kiekvienas naujas žingsnis toje srityje yra labai sveikintinas. Vienas tokių žingsnių yra kun. Algimanto Kezio, jėzuito, paruoštas leidinys “Šventoji Auka”, kuriame autorius originaliu būdu nušviečia Mišių auką... Jis patarnaus šeimoms, mokykloms ir paskiriems asmenims. Tai pasigėrėtinas darbas, vertas plataus dėmesio. Kartu tai puiki dovana kiekvienam, besidominčiam ne tik religiniais klausimais, bet ir menu. — Pr. G., “Tėviškės Žiburiai”

Prisimena viduriniai amžiai, kai vienuoliai ranka kaligrafiškai išrašydavo puikius rankraščius, meniškas knygas. Ten buvo Tiesa, pasiaukojusių broliukų ilgomis valandomis estetiškai užrašyta.

— Ar šiais laikais tokių knygų nebėra? — Yra. Prieš metus Tėvų Jėzuitų išleista “Šventoji Auka”... Tai didžiai meniškas ir prasmingas leidinys, kuris turėtų būti kiekvieno lietuvio kataliko namų bibliotekoje. — A. R., “Darbininkas”.