LAPKRITIS / 1966 / NOVEMBER Vol. XVII Nr. 10

*** GYVENIMUI TEKANT    398

V. Bagdanavičius, M.I.C. BURIANTIS APLINK ALTORIŲ    400

K. Butkus, O.F.M. GYVENANTIEMS ... UŽ MIRTĮ    406

D. H. van Zeller, O.S.B. MIRTIS ... UŽ GYVENIMĄ    410

Poetai KAI IŠSILIES ŽVAKĖ... ,    411

V. Bieliauskas VYRO IR MOTERS PSICHOLOGIJA    414

A. Liulevičius ŠVIEŽIAI IŠ MASKVOS    421

A. Grauslys MEILĖ IR VIENATVĖ    424

K. Žemaitis VIS YRA SVARBESNIŲ DARBŲ    429

J. Vaišnys, S. J. TĖVŲ AR VAIKŲ KALTĖ?    430

G. Ivaškienė KAI MOČIUTĖ GYVENA DRAUGE    433

JAUNIMO PAREIŠKIMAS    434

M. F. C. Caron GYVIEJI TURI GALIMYBĘ    435

V. Zakaras KNYGA APIE KONVERTITĄ    436

K. Trimakas, S. J. NE DRAMBLIO KAULO BOKŠTE   437

M. Banėnas ŽINIOS IŠ LIETUVOS    438

SKAITYTOJO ŽODIS    440

Dailės darbai: R. Jautokaitė (407), Z. Sodeikienė (409), J. Mieliulis (413). Iliustracijos: B. Bulotaitė (397, 411), K. Bulotaitė (401, 405). Fotografijos: A. Kezys, S. J. (417-420).

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Vyriausias redaktorius Kęstutis Trimakas, S. J.

Vyresnysis redaktorius Juozas Vaišnys, S. J.

Redakcijos nariai Gediminas Kijauskas, S. J.

Dr. Arūnas Liulevičius Techninė redaktorė Birutė Bulotaitė

Foto redaktorius Algimantas Kezys, S. J. Administratorius Petras Kleinotas, S. J.

Viršelis ir vinjetės Algirdo Kurausko

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Prenumerata metams — 4 dol.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $4.00, single copy 40c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

LAPKRITIS... VĖLINĖS... Gyvenantiems nėra nieko tikresnio už mirtį... Mirties akivaizdoj nėra nieko svarbesnio už gyvenimą... Gyvieji dar turi galimybę, kuria mirusieji pasinaudojo ar kurią prarado...

(Žr. šio “Laiškų Lietuviamsnumerio 406-413 ir 435 psl.).