religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / LIEPA - RUGP. / JULY - AUGUST / VOL. XXXVII, NO. 7

SĄMONINGO TIKĖJIMO METŲ MALDA

217

 Iš Lietuvos

ŠLOVĖ TAU, VIEŠPATIE!

219

 Nina Gailiūnienė

SEPTYNI GAILESTINGUMO DARBAI SIELAI

224

 Alfonsas Grauslys

DIEVO DVASIA GYVENA MUMYSE

226

 Chiara Lubich

LIETUVIŲ IR ŽYDŲ SANTYKIAI
HITLERIO OKUPACIJOS METU

227

 Prel. M. Krupavičius

EILĖRAŠČIAI

233

 Zenta Tenisonaitė

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

234

 Vytautas Bagdanavičius

IŠ ISTORINIŲ VERSMIŲ

237

 Paulius Rabikauskas

SĄŽINĖ BAUDŽIA

242

 Dr. A. Liaugminas

DAŽNAI JAUNIMAS PASAKO: “AŠ NEINU Į BAŽNYČIĄ,
NES IŠ MIŠIŲ NIEKO NEGAUNU”. KĄ TU ATSAKYTUM?

243

 Paulius Bindokas

KOKIOS SAVYBĖS UGDO IR KOKIOS ŽUDO DRAUGYSTĘ

245

 Tauras Radvenis

TĖVYNĖJE

246

 Gediminas Vakaris

KALBA

250

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

251

 A. Mauragis

TRUMPAI IŠ VISUR

252

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas A. Kezio, S.J., nuotraukomis iš kelionės Šventoje žemėje. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.