religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / RUGSĖJIS - SEPTEMBER / VOLUME XXXVII, NO. 8

TAUTINIO IR RELIGINIO ŠVIETIMO RŪPESČIAI

253

 Juozas Masilionis

TIKĖJIMAS

256

 Donatas Slapšys, S.J.

LABDARYBĖS DARBAI SIELAI

264

 Alfonsas Grauslys

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

268

 Vytautas Bagdanavičius

NESIŽVALGYTI ATGAL

271

 Chiara Lubich

PAMOKSLAS PAMOKSLININKAMS

272

 Nijolė Gražulienė

KŪRĖJO DIEVO PLANAS

274

 P. Daugintis, S.J.

TAUTINIO AUKLĖJIMO METODAI
IR PRIEMONĖS ŠEIMOJE

276

 Rūta Udrienė

PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU SVETUR

280

 Audra Kubiliūtė

DĖL KO JAUNIMAS PRADEDA RŪKYTI,
GERTI, VARTOTI NARKOTIKUS

282

 Kęstutis Gorodeckas

TĖVYNĖJE

284

 Gediminas Vakaris

KALBA

285

 Juozas Vaišnys, S.J.

ŠYPSULIAI

286

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

287

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas dail. Antano Tamošaičio ekslibrisais. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.