1960 M. KOVO MĖN. (MARCH) VOL. XI. NO. 3

T U R I N Y S

Kristaus auka — A. Kezys, S. J. 67

Šv. Kazimiero garbinimas Flandrijoje—P. Rabikauskas, S, J. 69

Neišvengiamai nelaimei aplankius — Dr. J. Prunskis .... 73

Šilkiniai pančiai — Sonė Tomarienė ............ 77

Perlas žaizdose — Agnė Kižienė 83

Pažinkime Maritainą — A. Tamošaitis, S. J......... 86

Žmogaus laisvė ir Dieve malonė — J. Vaišnys, S. J...... 92

Lūžis (eil.) Nijolė Jankutė 94

Miškai keliasi per upęPoilsis (eil.)J. Augustaitytė-Vaičiūnienė  95

filmų pasaulio — J. Vaišnys, S. J. ...... 96

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.

Admin. — Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in   Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

 Kryžius atnešė pasauliui šviesą

ATGAILA UŽMETA SAVO ŠYDĄ ANT VISA TO, KAS BLOGA, IR ATSINAUJINUSI SIELA IŠKYLA IŠ PRAEITIES GRIUVĖSIŲ NUPLAUTA AŠAROMIS, — GRAŽESNĖ NEGU KRIKŠTO DIENĄ.

P. Maurice

ATGAILOJIMAS ARGI TAI NĖRA PATS DIEVIŠKASIS IŠ VISŲ ŽMOGAUS JAUSMŲ? DIDŽIAUSIA NUODĖMĖ YRA AKIPLĖŠISKUMAS JAUSTIS ESANT BE NUODĖMĖS, TAI MIRTINAS SILPNOJO NEJAUTRUMAS; ŠITAIP BESIJAUČIANTI ŠIRDIS YRA ATSIŽADĖJUSI NUOŠIRDUMO IR NUOLANKUMO, JIMIRUSI.    

T. Carlyle

DAUGIAU TO NUSIKALTIMO NEBEPAKARTOTITAI GERIAUSIA ATGAILA.   

Vokiečių patarlė

NEGALI GAILĖTIS PER ANKSTI, NES NIEKADA NEŽINAI, KAIP ANKSTI GALI BŪTI PER VĖLAI.    

Fuller

DIDŽIAUSIOS GARBĖS VERTAS NE TAS, KURS NIEKAD NESUKLUMPA, BET TAS, KURS SUKLUPĘS PAKYLA.    Konfucijus

(Iš kun. Prunskio "Rinktinių minčių")