1960 M. SPALIO MĖN. (OCTOBER) VOL. XI. NO. 9

T U R I N Y S

Auka (I) — A. Kezys, S. J. . . 259

Žmogaus dvasia modern, psichologijos šviesoje (II)— V. J. Bieliauskas 262

Žmogaus ryšys su antgamte— Dr. J. Prunskis 266

Artimo meilės didvyris — A. Grauslys 269

Gyvenimo ironija — Išeivės Atžala 277

Tėvai ir vaikų išmokslinimas — P. Alšėnas 284

Iš filmu pasaulio — D. Koklytė 287

“Laiškai Lietuviams”— Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius— Juozas Vaišnys, S.J.

Admin.— Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, 111. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Vienatvė   A. Kezio, S. J. nuotr.

SENOVĖS IŠMINTIS LABAI TEISINGAI SAKO,

KAD VARGAS ŽMOGUI BŪTI VIENAM.

JUK ŽMOGUS YRA SOCIALUS ŽEMĖS KELEIVIS,

GIMĘS NE VIENATVEI, O BENDRAM GYVENIMUI.

 GYVENDAMAS VIENAS, JIS JAUČIASI NEPILNAS,

JAM KAŽKO TRŪKSTA, KAŽKO NERAMU, KAŽKO NEGANA.

TAD VIENATVĖ NĖRA ŽMOGAUS TIKSLAS,

BET GALI BŪTI GERA PRIEMONĖ TIKSLUI SIEKTI.

NERETAI JI ŽMOGUI PADEDA PILNIAU SUBRĘSTI.

PERGYVENDAMAS VIENATVĘ, JIS PAMATO IR SUPRANTA,

 KAD ŽMOGUS NĖRA SKIRTAS TIK SAU PAČIAM,

KAD JO TIKSLAS YRA IŠEITI IŠ SAVO EGOIZMO

 IR ŠVIESTI KITIEMS, SIEKIANT TIKSLO,

NESIRIBOJANČIO NEI PAČIU SAVIMI, NEI ŠIA ŽEME,

SIEKIANČIO TOBULO SOCIALUMO IR DRAUGYSTĖS

SU SAVO TVĖRĖJU IR SU KITAIS ŽMONĖMIS.