Metinei šventei praėjus

     “Laiškų Lietuviams” šventės metu buvo įteiktos premijos konkurso laimėtojams: A. Indriulytei - Eivienei, Giedrei Stasiškytei ir Liudai Germanienei. Jury komisija (Č. Grincevičius, A. Veličkaitė, J. Gylienė, N. Užubalienė ir L. Zaremba, S. J.) šiais metais buvo griežtoka ir pirmosios premijos niekam neskyrė, norėdama konkurso dalyviams priminti, kad reikia stengtis rašinius geriau paruošti, pradedant rašyti ne paskutiniu momentu, bet tada, kai konkursas paskelbiamas. Tikimės, kad ateinančiame konkurse bus daugiau dalyvių ir kruopščiau paruoštų rašinių. Kitų metų konkursą paskelbsime vėliau. Jo premijoms yra likę 100 dol. (mecenato dr. A. Čiurio) ir dar šventės metu pridėta dr. A. Rudoko 25 dol. Tad įprastinėms mūsų premijoms dar reikia 125 dol., kuriems, manome, atsiras mecenatų ir be ypatingų prašymų bei elgetavimų. Juk konkursų reikšmė mūsų kultūriniam gyvenimui yra labai svarbi. Jų metu iškyla toki talentai, kurie iki tol nebuvo žinomi. Jeigu atsirastų daugiau mecenatų, galėtume skirti ir gausesnes premijas.

     Po premijų įteikimo buvo pakeltos taurės už šventėje dalyvavusius Juozus: ministerį Juozą Kajecką, Juzę Daužvardienę ir kt. Meninę programą atliko solistės: Elena Blandytė ir Nerija Linkevičiūtė; S. Velbasio studijos balerinos: Daiva Geštautaitė, Aurelija Ginčiauskaitė ir Kristina Žebrauskaitė; humoristai: Aloyzas Baronas (skaitė Benys Babrauskas) ir Stasys Laucius. Solistėms ir baletui akompanavo Vladas Jakubėnas. Programai vadovavo Vytautas Kasniūnas. Sceną papuošė A. Kurauskas ir A. Poskočimas. Visiems labai nuoširdus ačiū!

     Puikią vakarienę ir loteriją paruošė energingų ir darbščių ponių komitetas: Pėteraitienė (pirm.), Beleškienė, Bendoraitienė, Norvilienė, Rūgytė, Strasevičienė ir Vaišvilienė. Joms talkininkavo ir įvairiomis aukomis padėjo eilė ponių ir panelių: Ališauskienė, Augienė, Bačinskienė, Bačinskaitė, Blekienė, Brinklenė, Bulotienė, Būbnienė, Česienė, Deksnienė, dr. Domanskienė, Eigelienė, Gaucienė, Gliožerienė, Gustaitienė, Jankauskienė, Jankauskaitė, Jonikienė, Juknevičienė, Jurkūnienė, Juozevičienė, Juozevičiūtė, Juškienė, Kanišauskienė, Kasniūnienė, Kybartienė, Kre-merienė, Labanauskienė, Leterskienė, dr. Lipskienė, Malinauskienė, Manelienė, Maskoliūnienė, Musteikienė, Namikienė, Norvilienė, Pabrėžienė, Paulikienė, Radvilienė, Rimienė, Semėnienė, Simokaitienė, Smilgienė, Smilgevičienė, Stasiškienė, Stončienė, Stropienė, Šalčiuvienė, Šimaitienė, Šleževičienė, Smulkštienė, Tallat-Kelpšienė, Tamošiūnienė, Tarulienė, Troškūnienė, Tumosienė, Vaišvilienė, Valinskienė, Zeikienė, Žemgulienė, Žičkienė.

     Taip pat aukomis ir kitais įvairiais būdais padėjo: Lietuvos Dukterų Draugija, Brighton Bakery (p. Mackevičius), Blinstrubas, Brazdžionis, Dzenkauskas, dr. Kaunas, Kareiva, Literskis, Nainys, dr. Poškus, dr. Prunskienė, Šantaras, Švedas, Tamošiūnas. Visiems nuoširdžiai dėkojame!

     Esame labai dėkingi R. Kučiauskienei, V. Tijūnėlytei, skautėms, skautams, ateitininkėms ir ateitininkams, padėjusiems šventę organizuoti ir tvarkyti.

     Ypatinga padėka konkurso mecenatams: dr. A. Maciūnui, dr. A. Čiuriui ir dr. A. Rudokui. Dėkojame už aukas šventės metu: Čikagos Ateitininkams Sendraugiams (25 dol.), statybininkui Vincui Kuliešiui (25 dol.), S. Barzdai (20 dol.), A. Sabaliauskienei (20 dol.) ir dr. J. Meškauskui (10 dol.). Už visus čia paminėtus ir nepaminėtus pagelbininkus bei rėmėjus buvo atlaikytos šv. Mišios kovo 18 d. Jėzuitų koplyčioje. Manome, kad tai bus geriausia padėka.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2334 West 56th Street Chicago 36, Illinois