Juozas Brazaitis. RAŠTAI. IV tomas. Kultūros rūpesčiai, kultūrininkai, teatras, mokyklos klausimais. Išleido “Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti”

1983 m. Redakcinė komisija: Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. Spausdino “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, 563 psl., kaina nepažymėta.

Balys Gaidžiūnas. BERNELIŲ MIŠIOS. Eilėraščiai. Leidinio mecenatai Dalia ir dr. Jonas Maurukas. Viršelis dail. Jono Račilos. 24 psl., kaina 2 dol. BNG and Co. leidinys, 9038 Chardon Rd., Kirtland, OH 44094. Spaudė VI. Vijeikio spaustuvė Čikagoje.

TĖVYNĖS SARGAS. 1983 m., Nr. 2(55). Redaguoja Petras Maldeikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, Arkansas 71901. Administratorius Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw Avė., Chicago, IL 60629. Šio numerio kaina 4 dol.

LIANŲ LIEPSNA. Brazilų naujosios poezijos antologija. Sudarė ir išvertė Povilas Gaučys. Išleido “Rūta”. Viršelis V. O. Virkau. 287 psl. kaina nepažymėta.

KATALOGAS. Mokslo priemonės ir knygos jaunimui. JAV LB Švietimo tarybos leidinys.