■    Ekumeninė Bažnyčių taryba liepos mėn. pabaigoje turėjo savo suvažiavimą Vankuveryje, Kanadoje. Tema: “Kristus — pasaulio gyvybė”. Dalyvavo 900 delegatų, atstovaujančių 301 krikščionių konfesijai. Buvo anglikonų, stačiatikių, valdiečių, baptistų, metodistų, senkatalikių ir kitų. Be delegatų, dar buvo 2500 stebėtojų. Į šią tarybą yra įstojusi ir Maskvos patriarcho Bažnyčia. Taryba paremia net partizaninius, teroristinius sąjūdžius. Ji yra prieš Amerikos politiką Vidurio Amerikoje. Katalikų Bažnyčia žiūri kritiškai į kai kuriuos šios tarybos darbus ir į ją nėra įstojusi.

■ Idaho prisiekusiųjų teismas nusprendė, kad vadinamoji Tridento lotynų apeigų Bažnyčia turės sumokėti Jerry O’Neil, penkių vaikų tėvui, milijoną dolerių už tai, kad ta sekta įtikino jo žmoną, jog jos moterystė yra netikra, nes jie tuokėsi ne tos sektos bažnyčioje. Žmona paliko vyrą ir penkis vaikus

■    Vienuolė Motina Antonia, 56 m., apsigyveno Tijuanos kalėjimo 20-je kameroje, drauge su moterimis kalinėmis. Ji dabar rūpinasi 1450 kalinių perauklėjimu. Ji drauge su kalinėmis gyvena, valgo ir atlieka tuos pačius darbus. Ji buvo ištekėjusi, septynių vaikų motina, bet vėliau gavo dispensą stoti į vienuolyną.

■    Liurdą popiežius Jonas Paulius II aplankė rugpjūčio 14 -15 dienomis ir ten išbuvo 30 valandų. Prancūzijos policija patarė jam sveikinti minias iš neperšaunamo automobilio, tačiau popiežius pėsčias ėjo tarp 2000 ligonių, suvažiavusių į Liurdą. Daugelį ligonių popiežius pabučiavo. Apie šią kelionę popiežius atsiliepė, kad tai buvo neapsakomas džiaugsmas. Jonas Paulius II planavo į Liurdą vykti 1981 m., kai ten buvo Tarptautinis Eucharistinis kongresas, bet dėl sužeidimo tos kelionės tada negalėjo įvykdyti. Rugpjūčio 15 d., Žolinėje, popiežius Liurde laikė šv. Mišias, kuriose dalyvavo 250.000 tikinčiųjų. Jis išgėrė stiklą vandens iš stebuklingojo šaltinio. Atvykstantį į Liurdą popiežių sveikino Prancūzijos prezidentas Mitterand, socialistas. Popiežių išlydėjo Prancūzijos ministeris pirmininkas Pierre Mauroy. Su prezidentu Mitterand popiežius kalbėjosi valandą laiko. Manoma, kad palietė katalikų mokyklų klausimą. Liurde popiežius prisiminė religinius persekiojimus, pridėdamas, kad yra prispausti ir tie tėvai, kuriems neduota galimybių auklėti vaikus pagal savus įsitikinimus. Prancūzijos Bažnyčia ir popiežius kritikuoja socialistinės vyriausybės planą suvalstybinti katalikų mokyklas. Popiežius Liurde turėjo atskirus susitikimus su kunigais, vienuolėmis ir jaunimu.

■ Rugsėjo mėnesį vyko visuotinis jėzuitų suvažiavimas Romoje. Dalyvavo 220 atstovų iš viso pasaulio. Nauju generaliniu vyresniuoju išrinktas olandas Peter Hans Kolvenbach, 54 m. amžiaus. Jis išrinktas pirmuoju balsavimu. Balsavime dalyvavo 211 atstovų. Kai skaičiuojant balsus už jį buvo pasisakyta 106 atstovų (paprasta balsų dauguma), toliau balsai nebuvo skaičiuojami — tokia yra šių rinkimų tradicija. Paskutiniu metu T. Kolvenbach buvo Orientalinio instituto Romoje rektorius. Pirmiau jis yra buvęs provinciolu Libane (Beirute). Jis laisvai kalba aštuoniomis kalbomis: olandų, vokiečių, prancūzų, anglų, italų, ispanų, rusų, armėnų. Skaityti gali dvylika kalbų. Kunigu jis yra įšventintas Beirute 1961 m., kai kurį laiką profesoriavo Beiruto universitete, dėstydamas kalbas. Studijas gilino Nijmegene, Hagoje ir Paryžiuje. T. Kolvenbach yra susipažinęs ir su lietuvių reikalais, dažnai skaito “Kroniką”.

■    Pasaulio vyskupų sinodą popiežius Jonas Paulius II sušaukė Romoje rugsėjo 29 d. Pagrindinė svarstymų tema: atgaila ir sutaikymas su Dievu

Bažnyčios misijoje. Ankstyvesniuose sinoduose buvo svarstoma: bažnytinis teisynas, seminarijos, liturgija, mišrios vedybos (1967), kunigystė, teisingumas pasaulyje (1971), evangelizacija (1874), kate-ketika (1977), vedybos ir šeimos gyvenimas (1980 m.).

■ Čekoslovakijos primas kardinolas Frantisek Tomasek parašė laišką vyriausybei, primindamas reikalą laikytis savo pačių paskelbtų įstatymų. Dabar krašte atšiauri diskriminacija: darbovietėse, mokyklose negali dirbti katalikai. Trukdomas kunigų seminarijų veikimas, klierikų skaičius apribotas. Savo raštu, adresuotu religinių reikalų įstaigos direktoriui V. Jankų, kardinolas ragina laikytis religinių laisvių, kurios įstatymais garantuotos. ■ Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, kad

1982    m. pasauly sunaudota alkoholinių gėrimų už 170 bilijonų dolerių.

■ Pasaulyje yra 4,7 bilijono gyventojų. Per metus padaugėjo 82 milijonais.

■ Augustijonų vienuolija pasaulyje turi 3.400 vyrų vienuolių, veikiančių 40-je kraštų. Daugiau kaip 2500 jų yra kunigai.

J. Pr.